>>

ЗМІСТ

ЛЕКЦІЯ 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції.

1.2. Організаційні форми і види фінансово-господарського контролю.

1.3. Предмет фінансово-господарського контролю і ревізії.

1.4. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.

ЛЕКЦІЯ 2. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Законодавчо-правова база з фінансово-господарського контролю.

2.2. Ревізія як метод наступного господарського контролю.

2.3. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок.

2.4. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу.

2.5. Права, обов’язки і відповідальність Державної контрольно-ревізійної служби.

2.6. Права, обов’язки та відповідальність ревізорів.

2.7. Оперативний облік і звітність з виконання контрольно-ревізійної роботи.

ЛЕКЦІЯ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ І ПОСЛІДОВНІСТЬ

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Етапи ревізійного процесу.

3.2. Методика проведення ревізії.

3.3. Документальне оформлення результатів ревізії протягом ревізійного процесу.

3.4. Прийняття рішень за матеріалами ревізії.

3.5. Контроль виконання рішень за матеріалами ревізії.

ЛЕКЦІЯ 4. МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ, ФІНАНСОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕВІЗІЇ

4. 1. Документація господарсько-фінансової діяльності як основа

бухгалтерської інформації.

4. 2. Методика перевірки документів за суттю.

4. 3. Криміналістична експертиза документів.

4. 4. Способи перевірки документів.

ЛЕКЦІЯ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕВІЗІЙ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

5.1.

Інвентаризація як один із методів контролю, її види і роль при здійсненні контролю за роботою матеріально відповідальних осіб.

5.2. Виявлення результатів інвентаризації і визначення матеріального збитку.

5.3. Розгляд та затвердження результатів інвентаризації.

5.4. Перевірка правильності відображення результатів інвентаризації цінностей у бухгалтерському обліку.

ЛЕКЦІЯ 6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

6.1. Контроль і ревізія грошових коштів в касі.

6.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі.

6.1.2. Ревізія і контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження.

6.1.3. Документальний контроль і ревізія касових операцій.

6.2. Контроль і ревізія грошових коштів на рахунках в банках.

6.2.1. Завдання і джерела ревізії.

6.2.2. Ревізія операцій на поточному рахунку.

6.2.3. Ревізія операцій по розрахунках чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок.

6.2.4. Ревізія операцій з векселями.

ЛЕКЦІЯ 7. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

7.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів нематеріальних активів.

7.2. Перевірка стану збереження основних засобів.

7.3. Особливості інвентаризації основних засобів.

7.4. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів.

7.5. Контроль і ревізія ремонту основних засобів.

7.6. Контроль і ревізія операцій з нематеріальними активами.

ЛЕКЦІЯ 8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

8.1. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю.

8.2. Перевірка наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей.

8.3. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.

8.4. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей.

8.5. Перевірка використання сировини і матеріалів на виробництві.

8.6. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів.

ЛЕКЦІЯ 9. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ, СОБІВАРТІСТЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

9.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії.

9.2. Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат.

9.3. Ревізія собівартості продукції.

ЛЕКЦІЯ 10. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

10.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків.

10.2. Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами.

10.3. Контроль і ревізія розрахунків із постачальниками і покупцями.

10.4.Контроль і ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.

10.5. Ревізія і контроль кредитних операцій.

ЛЕКЦІЯ 11. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ, ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

11.1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю.

11.2. Контроль і ревізія правильності нарахування оплати праці.

11.3. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці.

11.4. Контроль і ревізія нарахування сум відпускних.

ЛЕКЦІЯ 12. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств.

12.2. Контроль і ревізія фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства.

12.3. Контроль і ревізія використання оборотних коштів.

12.4. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства.

ЛЕКЦІЯ 13. УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ РЕВІЗІЇ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ, ФІНАНСОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Методика узагальнення і оформлення матеріалів ревізії.

13.2. Порядок складання основного акта ревізії.

13.3. Висновки і пропозиції за результатами ревізії.

13. 4. Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контролю за виконанням прийнятих рішень.

13.5. Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби.

13.6. Звіт про контрольно-ревізійну роботу та подання термінових донесень за виявленими порушеннями фінансової дисципліни.

| >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. СТАДИИ ЛИХОРАДКИ
 2. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики
 3. СТРАХОВОЙ РЫНОК, ЕГО СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
 4. Оплата труда и заработная плата. Заработная плата как эконо­мическая и правовая категории. Структура заработной платы.
 5. 26. Фонетическая стилистика.
 6. Лексическая стилистика. Лексическая избыточность: плеоназм, тавтология.
 7. Фразеологизированные структуры СП
 8. Понятие о сложном предложении. Место сложного предложения в системе синтаксических единиц языка. Грамматическое значение сложного предложения как его основная выделяющая примета. Сложное предложение как структурно-семантическое объединение предикативных частей и как особая самостоятельная единица синтаксиса. Дифференциальные признаки сложного предложения.
 9. Сложносочинённое предложения как структурно-семантический тип сложного предложения
 10. Сложносочиненные предложения открытой и закрытой структуры; однородного и неоднородного состава; с обратимыми и необратимыми частями; данные типы структур в их соотношении и противопоставлении; распределение семантико-синтаксических типов сложносочиненного предложения по данным типам структур. Типология сложносочиненных предложений
 11. Структурно-семантическая характеристика сложноподчинённого предложения
 12. 20. ПОЗИТИВИЗМ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ.
 13. 54. Проблема істини в теорії пізнання
 14. Философия 20 века: структурализм, постструктурализм, постмодерн.
 15. УЧЕНИЕ ЛЕНИНА —СТАЛИНА О ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГОСУДАРСТВЕ1
 16. Регулирование внешней и внутренней среды предпринимательских структур как основа их устойчивого развития