<<
>>

7.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів нематеріальних активів

Відповідно до практики, економічної теорії та законодавства України важливою складовою частиною основного капіталу підприємства є засоби виробництва. Власник чи держава завжди зацікавлені у раціональному їх використанні.

Адже вони становлять матеріальну основу виробництва і при раціональному поєднанні з робочою силою забезпечують ефективний кругооборот капіталу. Важливою складовою частиною засобів виробництва є основні засоби. За економічним змістом – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у виробництві або постачанні товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального стану та раціональне використання є основним завданням колективу підприємства. Звідси у програмі проведення комплексної ревізії основною є пере­вірка операцій, пов'язаних із основними засобами.

Виходячи з інтересів виробництва, важливими завданнями ревізії та фінансово-господарського контролю основних засобів є: перевірка дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів та нематеріальних активів; перевірка законності та правильності операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документаль­ним оформленням; перевірка правильності віднесення активів до основних засобів; перевірка правильності і своєчасності нарахування та включення у витрати виробництва амортизаційних витрат; перевірка правильності проведення переоцінки основних засобів; перевірка правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів; перевірка своєчасності освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання; виявлення невикористовуваного обладнання, обстеження його стану, умов збереження; перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів.

При ревізії та фінансово-господарському контролі основних засобів перевіряють: забезпечення контролю за наяв ністю і збереженням основних засобів (правильність віднесення об'єктів до основних засобів, правильність класифікації основних засобів, правильність оцінки і переоцінки основних засобів, питання організації аналітичного обліку і матеріальної відповідальності за основні засоби, інвентаризація основних засобів, відповідність даних звітності синтетичному і аналітичному обліку); документальне оформлення і відображення в обліку операцій надходження і вибуття основних засобів (використання уніфікованих форм первинної облікової документації, відображення операцій надходження і вибуття основних засобів у реєстрах синтетичного обліку, питання оподатковування операцій при надходженні і вибутті основних засобів); нарахування і відображення в обліку амортизації основних засобів (правильність встановлення терміну корисного використання, правомірність і обґрунтованість використовуваних методів нарахування амортизації, правомірність застосування прискореної амортизації, правильність розрахунків амортизаційних відрахувань, правильність відображення амортизаційних відрахувань в обліку); відображення в обліку відновлення основних засобів – ремонту, модернізації і реконструкції (документальне оформлення операцій, способи проведення ремонту, правомірність віднесення витрат з ремонту на собівартість, відображення операцій з реконструкції і модернізації в обліку).

Економічна інформаційна база, використовувана під час перевірки основних засобів, містить: основні нормативні документи, що регулюють питання організації бухгалтерського обліку й оподатковування основних засобів; наказ про облікову політику організації; первинні документи, які відображають операції по основних засобах (Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) (№ОЗ-1), Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. ОЗ-2), Акт на списання основних засобів (.№ О 3-3); Акт на списання автотранспортних засобів (№ О 3-4), Акт на установку, пуск, демонтаж будівельних механізмів (№ ОЗ-5), Інвентарну картку обліку основних засобів (№ ОЗ-6), Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (№ ОЗ-7), Картку обліку руху основних засобів (№ ОЗ-8), Інвентарний список основних засобів (№ ОЗ-9), Розрахунок зносу основних засобів (№ ОЗ-14), Протоколи інвентаризаційних комісій, Інвентаризаційні описи та порівняльні відомості з інвентаризації); реєстри синтетичного й аналітичного обліку руху основних засобів, використовувані в організації (Облікові реєстри по рахунках 10, 11, 12, 13, 40, 41, 42, 46, Головну книгу); бухгалтерську звітність (Баланс (Форма № 1), Звіт про власний капітал (Форма № 4)). (рис. 8.1.)

Рис. 7.1. Організаційна модель контролю та ревізії основних засобів

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 7.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів нематеріальних активів:

 1. 35. Ревізія нематеріальних активів
 2. 54.Порядок складання основного акта ревізії
 3. ЗМІСТ
 4. 5.1. Інвентаризація як один із методів контролю, її види і роль при здійсненні контролю за роботою матеріально відповідальних осіб
 5. 6.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі
 6. ЛЕКЦІЯ 7. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
 7. 7.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів нематеріальних активів
 8. 7.3. Особливості інвентаризації основних засобів
 9. 7.4. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів
 10. 7.5. Контроль і ревізія правильності нарахування амортизації основних засобів
 11. 7.6. Контроль і ревізія операцій з нематеріальними активами