<<
>>

31. Завдання, джерела ревізії ОЗ

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, призначено р 10 "Оз".

Він має такі субрахунки:

1) "Зем ділянки"; 2) 102 "Кап витрати на поліпшення земель";3) 103 "Будинки та споруди"; 4) 104 "Машини та обладнання"; 5) 105 "Транс засоби"; 6) 106"Інструменти, прилади та інвентар";7) 107 "Робоча та продуктивна худоба"; 8) 108 "Багаторічні насадження";9) 109 "Інші оз".

До оз належать матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких понад один рік.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оз визначено в П(с)бо 7 "Оз".

За Дт р-ка 10 "Оз" - надходження оз на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, за кт — вибуття. Інформація про суму зносу узагальнюється на рахунку 131 "Знос основних засобів".Анал облік оз ведеться окремо по кожному об'єкту.

завданнями ревізії операцій з ОЗ є

перевірка:

— правильності віднесення матеріальних активів до оз;

— реальності оцінки і переоцінки оз;

— правильності відображення результатів інвентаризації на рахунках бухобліку;

— своєчасності й правильності документального оформлення й відображення у облікових регістрах надходження й вибуття основних засобів;

— правильності нарахування амортизації, своєчасності й повноти включення її у витрати виробництва;

— правильності нарахування й списання зносу основних засобів;

— відповідності й правильності оформлення списання основних засобів та ін.

джерелами ревізії є: первинні документи (акт приимання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів, акт на списання оз, акт на списання автотрансп засобів, акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини, Інвентарна картка обліку оз, опис інвентарних карток обліку о, картка обліку руху оз, інвентарний список оз, розрахунок амортизації оз, регістри синт й анал бух, фін обліку, дані квартальної й річної звітності; податкова, статистична й оперативна звітність.

<< | >>
Источник: Фінансово-господарський контроль. 2011

Еще по теме 31. Завдання, джерела ревізії ОЗ:

 1. 15. Завдання, джерела ревізії касових операцій
 2. 18. Завдання, джерела ревізії банківських операцій
 3. 21.,22. Завдання, джерела ревізії розр. з покупцями і замовниками
 4. 23. Завдання, джерела ревізії розрахунків з підзвітними особами
 5. 25. Завдання, джерела ревізії розрахунків з постачальниками
 6. 27. Ревізія розрахунків за податками і платежами
 7. 29. Завдання, джерела і послідовність розр з оплати праці
 8. 31. Завдання, джерела ревізії ОЗ
 9. 36. Завдання, джерела ревізії ТМЦ
 10. 42. Завдання,джерела ревізії витрат на виробництво і собівартість продукції
 11. 45. Завдання, дж ревізії готової продукції та її реалізації
 12. 47. Завдання, джерела ревізії доходів і результатів діяльності
 13. 49. Завдання, джерела ревізії власного капіталу та забезпечення зобов'язань
 14. ЗМІСТ
 15. 6.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі
 16. 6.2.1. Завдання і джерела ревізії
 17. 8.1. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 18. 9.2. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями
 19. 10.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків