<<
>>

48. Процес проведення ревізії доходів і результатів діяльності

Дохід — різниця між виторгом від реалізації продукції, робіт чи послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут цієї продукції.

Насамперед ревізор встановлює правильність визначення підприємством передбачуваного доходу й виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг) для обчислення сум авансових платежів у бюджет.

Інформаційною базою при цьому можуть бути планові калькуляції собівартості готової продукції, договори (угоди) на постачання продукції, плани реалізації (збуту) готової продукції тощо.За даними звіту про фінансові результати ревізор аналізує виконання плану прибутків за звітний період

Для визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції чи наданих послуг слід із доходу (виручки) від реалізації вирахувати податки, збори, знижки тощо.

Оцінювання за середньозваженою собівартістю здійснюється за кожною одиницею запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця й вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й одержаних у звітному місяці запасів. Середній відсоток торговельної націнки визначають діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця й торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на кінець звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Ревізор перевіряє правильність визначення результату операційної діяльності.

Для визначення прибутку чи збитку від операційної діяльності береться до уваги сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів і фінансових витрат визначає прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування.

Ревізор контролює реальність визначення кінцевого результату.

Чистий прибуток (збиток) — це сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

У випадках виявлення розбіжностей здійснюють перерахунок виручки від фактичної реалізації продукції й визначають суму прихованого від оподаткування прибутку.

У ринкових умовах господарювання, коли фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється за рахунок власних фінансових ресурсів, а в разі їх нестачі — за допомогою позичкових коштів, постає необхідність аналізу фінансового стану, зокрема в оцінці фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел.

Фін сталість встановлюється шляхом співвідношення власного капіталу до валюти банку, а також до забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгострокових, поточних зобов'язань і доходів майбутніх періодів.

Рентабельність — відносний показник прибутковості, виражений у відсотках, який характеризує ефективність витрат підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції.

<< | >>
Источник: Фінансово-господарський контроль. 2011

Еще по теме 48. Процес проведення ревізії доходів і результатів діяльності:

 1. 48. Процес проведення ревізії доходів і результатів діяльності
 2. 1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції
 3. 1.2. Організаційні форми і види фінансово-господарського контролю
 4. 2.1. Законодавчо-правова база з фінансово-господарського контролю
 5. 2.3. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок
 6. 9.2. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями
 7. 12.2. Контроль і ревізія фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства
 8. 13.2. Методика складання основного акта ревізії
 9. § 2. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 — грудень 1992 pp.)
 10. ВСТУП
 11. Місце і роль податкового контролю в системі функцій державного управління
 12. 1.3. Досвід окремих країн світу в здійсненні податкового контролю
 13. 2.1. Поняття та елементи механізму здійснення контролю та нагляду за дотриманням законодавства у сфері оподаткування
 14. 2.2. Характеристика системи суб’єктів, уповноважених здійснювати податковий контроль
 15. 2.3. Методи реалізації контролю у сфері оподаткування
 16. ВИСНОВКИ