<<
>>

6.2.3. Ревізія операцій по розрахунках чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок

В системі безготівкових розрахунків через банківську систему України важливе місце займає розрахунковий чек.

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпоряджен­ня власника рахунка (чекодавця) установі банку (банку-емітента), яка веде його рахунок, сплатити чекотримачу зазначену в чеку суму коштів.

Чеки згруповані у чекових книжках. Чекові книжки поділяються на лімітовані та нелімітовані. Основна різниця між ними полягає в тому, що джерелом лімітованих чекових книжок є лімітований чековий раху­нок, відкритий клієнтом у банку, на який зараховуються грошові кошти з поточного рахунку відкритого у тому самому банку. Джерелом нелімітованих чекових книжок є позикові рахунки, на яких ведеться облік виданих клієнтові кредитів. На обкладинці лімітованої чекової книжки банк проставляє граничну суму-ліміт (цифрами і прописом) і засвідчує її підписом і печаткою.

Розрахунковий чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекотримача протягом десяти календарних днів (день виписки чека не враховується). Підприємство повинно регулювати перерахування коштів на рахунки лімітованих чекових книжок в межах мінімальної потреби (1 тиждень, декада), а загальний ліміт не повинен перевищувати місячну потребу в коштах для даного виду розрахунків.

З метою раціонального використання коштів, на початку ревізії необхідно перевірити, чи перевищує ліміт норма­льну потребу в коштах для проведення таких розрахунків, оскільки пере­вищення ліміту веде до заморожування коштів ревізуючого підприємст­ва і скорочення їх оборотності. Джерелом перевірки операцій по чеках є виписки банку, авансові звіти підзвітних осіб по виданих чекових книжках з відповідними дода­тками, реєстр чеків та відповідні облікові регістри. Ревізор повинен зіставити залишки ліміту із лімітованих чекових книжок з залишками на дату перевірки по рахунку 331 “Грошові доку­менти в національній валюті субрахунок “Лімітована чекова книжка”, а також із виписками банку.

При такому порівнянні можуть бути виявлені розбіжності, їх можна пояснити тим, що видані із лімітованих чекових книжок (ЛЧК) чеки не були до кінця місяця пред'явлені в банк до оплати. При нормальних умовах залишок по цьому субрахунку повинен дорівнювати залишку, який значиться у чековій книжці.

Розрахункові чеки видаються підзвітними особами, як правило, одночасно із відпу­ском ТМЦ або виконання послуг. В практиці роботи зустрічаються ви­падки, коли підприємство видає чеки при повній або частковій відсут­ності реально відвантажених ТМЦ, виконання послуг і т.д. Виявивши такі випадки, ревізор повинен вжити відповідні заходи до винуватців у таких порушеннях. До кожного оплаченого чека ревізором підбирається підтверджуючі документи, які додаються до звіту підзвітними особами. При цьому необ­хідно знати, що по всіх оплачених рахунках постачальника повинні бути проставлені номери чеків, якими оплачені дані рахунки. На підставі пере­вірки виправдальних документів ревізор може виявити випадки оплати чековими книжками витрат інших підзвітних чи приватних осіб. Одноча­сно необхідно вияснити своєчасність надходження звітів від підзвітних осіб про використання коштів з чекових книжок, а також перевірити пра­вильність ведення обліку ЛЧК по кожній підзвітній особі.

Перевіряє ревізор також своєчасність і повноту зарахування невико­ристаного залишку ЛЧК на той же рахунок, з якого його депоновано. Аналогічно проводиться перевірка розрахунків з використанням не-лімітованих чекових книжок.

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 6.2.3. Ревізія операцій по розрахунках чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок:

 1. 9. Види ревізій та їх характеристика
 2. 15. Завдання, джерела ревізії касових операцій
 3. 17. Документальна ревізія касових операцій
 4. 19. Процес проведення ревізії касових операцій
 5. 20. Процес проведення ревізії кредитних операцій
 6. 27. Ревізія розрахунків за податками і платежами
 7. 40. Ревізія наявності і руху тари під товарами і порожньої тари
 8. ЗМІСТ
 9. 2.4. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу
 10. 3.3. Документальне оформлення результатів ревізії протягом ревізійного процесу
 11. 6.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі
 12. 6.1.3. Документальний контроль і ревізія касових операцій
 13. 6.2.2. Ревізія операцій на поточному рахунку
 14. 6.2.3. Ревізія операцій по розрахунках чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок
 15. 6.2.4. Ревізія операцій з векселями
 16. 7.6. Контроль і ревізія операцій з нематеріальними активами
 17. 8.4. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей
 18. ЛЕКЦІЯ 9. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ, СОБІВАРТІСТЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
 19. 10.5. Ревізія і контроль кредитних операцій
 20. 13.2. Методика складання основного акта ревізії