<<
>>

6.1.2. Ревізія і контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження

При ревізії каси насамперед передбачається встановлення наявного стану збереження готівки в касі. Тому першим етапом ревізії є раптова інвента­ризація наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі під­приємства.

Інвентаризація проводиться за участю касира і головного бухгалтера і оформляється відповідним актом у трьох примірниках.. Якщо з поважних причин (хвороби) касир не є присутнім при ревізії, то призначається спеціальна комісія в складі керівника, голо­вного бухгалтера, ревізора та представника громадськості.

Послідовність проведення ревізії:

1) ревізор з головним бухгалтером ревізованого підприємства пред’являють повноваження (наказ) на проведення інвентаризації каси касиру;

2) до початку перевірки касової готівки касир припиняє касові операції, складає звіт касира на момент ревізії. До звіту касира включаються всі первинні документи про приймання в касу та видачу з неї грошових коштів, за винятком незакритих платіжних відомостей у дні виплати заробітної плати;

3) ревізор складає вступну частину акта контрольної перевірки інвентаризації касової готівки (зазначає дату, місце проведення, підставу

4) ревізор повинен перевірити касовий звіт, завізувавши своїм підписом первинні документи до нього, аби уникнути можливої подальшої їх заміни;

5) касир пред’являє касову готівку (перераховує наявні в касі гроші покупюрно спочатку касир, потім ревізор). У разі необхідності складається опис грошей за номіналами купюр, їх кількістю та сумою з підрахунком загальної суми. Опис грошей у касі підписують усі члени інвентаризаційної комісії. До касової готівки включаються: наявні в касі гроші в національній та іноземній валютах, грошові документи та інші прирівняні до них цінності, фактично виплачена заробітна плата по незакритих платіжних відомостях на момент проведення ревізії;

6) ревізор вносить до акта інвентаризації дані про фактичну наявність касової готівки;

7) ревізор, головний бухгалтер і касир підписують акт контрольної перевірки інвентаризації касової готівки;

8) касир дає в акті інвентаризації каси другу розписку про те, що грошові кошти, перераховані в акті, перебувають на його відповідальному збереженні;

9) касовий звіт касира на момент ревізії передається до бухгал­терії для визначення залишку касової готівки з даних бухгалтерського обліку. Ревізор уважно перевіряє правильність визначення таких даних у бухгалтерії і вносить їх до акта, установлює результати інвентаризації каси (нестача, надлишки, відповідність даним обліку);

10) при встановленні відхилень від облікових даних касир дає письмове пояснення;

11) письмові пояснення касира детально вивчаються для вста­новлення достовірних причин виникнення надлишків чи нестач та прийняття адекватних рішень адміністрацією ревізованого підприємства.

При перевірці умов збереження грошей в касі ревізор з'ясовує: наявність сигналізації і охорони касового приміщення; забезпечення схоронності грошей при одержанні і здачі їх в установу банку; збереження ключів-дублікатів; правила ведення касової книги, своєчасність записів в ній; наявність зобов'язань про матеріальну відповідальність касира в особовій справі; зберігання чекових книжок.

Контроль дотримання умов збереження касової готівки включає перевірку:

· наявності та оформлення договорів про повну матеріальну відповідальність касирів;

· добору кадрів касирів на предмет відповідності їх кваліфікації вимогам правил прийому на посаду касира;

· дотримання правил ведення касової книги, здачі звітності до бухгалтерії;

· забезпечення умов збереження касової готівки при доставці грошей з банку, здачі виручки.

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 6.1.2. Ревізія і контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження:

 1. 10. Послідовність ревізійного процесу, його планування та процедура здійснення
 2. 16. Процес проведення ревізії каси
 3. 17. Документальна ревізія касових операцій
 4. 19. Процес проведення ревізії касових операцій
 5. 38. Ревізія руху та наявності товарних запасів на оптових складах
 6. 39. Ревізія руху та наявності товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
 7. ЗМІСТ
 8. 1.4. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій
 9. 2.1. Законодавчо-правова база з фінансово-господарського контролю
 10. 6.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі
 11. 6.1.2. Ревізія і контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження
 12. 6.1.3. Документальний контроль і ревізія касових операцій
 13. 7.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів нематеріальних активів
 14. 7.2. Перевірка стану збереження основних засобів
 15. 8.6. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів
 16. 9.2. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями
 17. 10.3. Контроль і ревізія розрахунків із постачальниками і покупцями