<<
>>

13.3. Висновки і пропозиції за результатами ревізії

На підставі результатів ревізії ревізор готує висновки і пропозиції у вигляді проекту наказу, в яких узагальнює матеріали ревізії і дає оцінку встановленим фактам недоліків і порушень.

Висновки не мають бути докладним повторенням акта. У них доцільно навести найважливіші факти з акта ревізії з посиланням на відповідні сторінки. Оцінка фактам дається у висновках об'єктивно.

Пропозиції за наслідками ревізії мають особливе значення для поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства. У них слід перерахувати заходи практичного характеру для усунення недоліків і порушень, встановлених ревізором, а також щодо попередження можливості їх повторення.

Пропозиції мають бути стислими, ясними та конкретними. У кожній пропозиції зазначається, що має бути зроблено і як, строки виконання і відповідальні особи.

У пропозиціях не повинно бути загальних фраз, приміром, "домогтися поліпшення", "вжити невідкладних заходів" тощо, оскільки такі фрази унеможливлять перевірку виконання розроблених рекомендацій, які мають випливати з висновків.

Розроблені ревізором висновки і пропозиції за результатами ревізії подаються на розгляд керівнику організації, який призначив ревізію. Він ретельно перевіряє відповідність розроблених ревізором висновків матеріалам ревізії, встановлює реальність внесених пропозицій щодо ліквідації недоліків і порушень і приймає відповідне рішення щодо ліквідації встановлених зловживань, відшкодування заподіяної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

Іноді ревізори знайомлять керівника і головного бухгалтера підприємства, де проводилася ревізія, з проектом наказу за результатами ревізії, а потім погоджують з ними пропозиції та строки їх виконання, що підвищує рівень вагомості висновків і пропозицій.

З метою здійснення контролю за відшкодуванням заподіяної шкоди ревізор складає відомість нарахувань, яка є додатком до акта ревізії.

Проект наказу за результатами ревізії складається приблизно за такою формою.

Проект

Н а к а з

________________тресту

Протокол засідання №___ від “__”____________ 200_ р.

"Про наслідки ревізії_____________________ фірми".

Ревізією фінансово-господарської діяльності_______________________________

фірми за період з "___"_________200_ р. по "___"_________200_ р встановлено, що:

виробничу програму виконано на _______%,

товарна продукція за 200_ р. становить ________ тис.грн

(або не виконана — вказати причину)

У касі _______________________________________фірми виявлено нестачу в сумі

(зазначити прописом)

Касиром _______________________допускалися випадки підроблення документів і

(ПІП)

привласнення готівки в сумі ___________________________________________________

(зазначити прописом)

Не виконано завдання з прибутків у сумі ___________________________________

(зазначити прописом)

внаслідок невиконання виробничої програми й незабезпечення плану реалізації продукції.

Втрати від участі в капіталі становлять _________________тис. грн

__________________________________________________________________________ (вказати посади й прізвища відповідальних осіб)

Не було оперативного контролю за роботою матеріально відповідальних осіб, зокрема, не дотримано Порядку ведення касових операцій, не вжито заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості.

Завдання щодо її зниження не виконано на ______________________тис.грн.

Встановлені факти приписки до виконання завдання з товарної продукції (зазначити суму), порушення Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(навести конкретні факти порушень)

Для усунення зазначених у акті ревізії недоліків і порушень наказую:

1. ___________________________________________________________________

(зазначити посади й прізвища відповідальних осіб)

Вжити конкретних заходів щодо виконання виробничої програми, реалізації товарної продукції, для чого слід _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(запропонувати практичні заходи, які б забезпечили виконання планових завдань)

(впровадити нові прогресивні технології, укласти перспективні договори на постачання сировини і матеріалів, на реалізацію готової продукції, вивчити кон'юнктуру ринку тощо).

2. Для забезпечення збереження грошових коштів та матеріальних цінностей _________

_____________________________________________________________________________

(зазначити заходи щодо посилення контролю за збереженням коштів та інших цінностей)

(дотримання Порядку ведення касових операцій, строків проведен­ня ревізій каси, упровадження оперативного контролю за своєчасністю і повнотою здачі виторгу в банк тощо).

3. Стягнути суму збитків ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

~~ (зазначити прізвища посадових осіб, суму шкоди, терміни і порядок стягнення)

Матеріали щодо нестачі грошей у касі оформити і передати (зазначити конкретний строк) у судово-слідчі органи для притягнення касира _________________________________

(ПІП)

до відповідальності згідно з законом.

4. Головному бухгалтеру __________________.фірми ________________________________

(ПІП)

у строк до ________________усунути зазначені недоліки і порушення в організації й веденні обліку і контролю (зазначити, які недоліки усунути ї заходи вжити щодо їх попередження в майбутньому).

Впровадження оперативного контролю за якістю і кількістю надходження сировини й матеріалів та відвантаження готової продукції, ефективне використання комп'ютерної техніки тощо).

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника керуючого трестом з економічних питань ____________________________________________________________

(ПІП)

Керуючий трестом ______________________________ _______________________

(підпис)

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 13.3. Висновки і пропозиції за результатами ревізії:

 1. 8. Права, обов’язки і відповідальність ревізорів
 2. 10. Послідовність ревізійного процесу, його планування та процедура здійснення
 3. 40. Ревізія наявності і руху тари під товарами і порожньої тари
 4. 48. Процес проведення ревізії доходів і результатів діяльності
 5. 53.Основні вимоги до узагальнення і оформлення матеріалів ревізії
 6. 55. Порядок складання висновків і пропозицій по результатам ревізії
 7. 56. Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішень
 8. ЗМІСТ
 9. 1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції
 10. 2.2. Ревізія як метод наступного господарського контролю
 11. 2.5. Права, обов’язки і відповідальність Державної контрольно-ревізійної служби
 12. 2.6. Права, обов’язки та відповідальність ревізорів
 13. 3.3. Документальне оформлення результатів ревізії протягом ревізійного процесу
 14. 5.3. Розгляд та затвердження результатів інвентаризації
 15. 6.2.2. Ревізія операцій на поточному рахунку
 16. 13.1. Методика узагальнення і оформлення матеріалів ревізії.
 17. 13.2. Методика складання основного акта ревізії
 18. 13.3. Висновки і пропозиції за результатами ревізії