<<
>>

12.3. Контроль і ревізія використання оборотних коштів.

У процесі вивчення фінансового стану підприємства насамперед пе­ревіряється достовірність даних про наявність коштів підприємства, ві­дображених у бухгалтерському балансі на звітну дату (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік), які беруться для розрахунку обігу коштів.

У балансі підприємства відображаються такі показники наявності ак­тивів, які використовуються ревізором при дослідженні використання оборотних коштів: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені ка­пітальні інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції тощо. Основні за­соби відображаються в балансі за фактичними витратами на їх придбан­ня, спорудження, що становить їх первісну вартість, але вона коригується на суму зносу основних засобів, що показують у активі балансу окремою статтею. Нематеріальні активи - це придбані підприємством права кори­стування землею, водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, товарними знаками, об'єктами промислової та інтелектуальної власності та інші аналогічні майнові права. Нематеріальні активи відо­бражаються у балансі в сумі витрат на придбання і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням. Вартість нематеріальних активів погашається списанням на витрати виробництва та обігу відрахувань за нормами, визначеними відповідно до строку їх використання. Кінцевий результат діяльності підприємства в балансі показується прибутком або збитком.

Для ревізії використання оборотних коштів вивчають такі джерела інформації: Баланс (ф.№ І); Звіт про фінансові результати (ф.№ 2); Звіт про рух грошових коштів підприємства (Ф.№ 3).

За даними активу балансу ревізор визначає наявність обо­ротних засобів підприємства. Далі необхідно перевірити виробничі за­паси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готову про­дукцію, товари, витрати обігу на залишок товарів, інші запаси і витрати. По кожному з названих ресурсів у балансі подають фактичну їх наяв­ність, яку зіставляють із розрахунками нормативів, розроблених підпри­ємством при складанні плану економічного і соціального розвитку на календарний рік.

Контроль використання оборотних коштів у сфері виробництва і обо­роту готового продукту здійснюється із застосуванням розрахунково-ана­літичних методичних прийомів, передусім економічного аналізу і ЕОМ по підрозділах і підприємству в цілому. Під час ревізії застосовуються документальні методичні прийоми для встановлення конкретних вину­ватців негативних явищ, визначаються розміри збитків, причини безгос­подарності.

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 12.3. Контроль і ревізія використання оборотних коштів.:

 1. ЗМІСТ
 2. 1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції
 3. ЛЕКЦІЯ 6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 4. 6.1. Контроль і ревізія грошових коштів в касі
 5. 6.2. Контроль і ревізія грошових коштів на рахунках в банках
 6. ЛЕКЦІЯ 8 . ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
 7. 8.6. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів
 8. ЛЕКЦІЯ 9. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ, СОБІВАРТІСТЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
 9. ЛЕКЦІЯ 10. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 10. 10.3. Контроль і ревізія розрахунків із постачальниками і покупцями
 11. 10.4.Контроль і ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами