<<
>>

12.2. Контроль і ревізія фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства

Завданнями ревізії фінансового стану підприємств, які працюють в умовах ринкової економіки, є: оцінка платоспроможності підприємств за звітний період у ди­наміці; визначення суми оборотних коштів (оборотного капіталу), збіль­шення його (зменшення) і співвідношення з короткостроковими зобов'язаннями; вивчення структури джерел коштів; розрахунок дебіторської заборгованості і запасів; оцінка прибутковості підприємств; обчислення рентабельності підприємств і факторів, що на неї впли­вають; визначення довгострокової платоспроможності.

Аналіз фінансово-господарської діяльності та стану активів і зобо­в'язань відіграє в ринкових умовах важливу роль. Аналіз фінансового стану необхідний для поліпшення організації фінансів та підвищення ефективності їх використання в процесі господар­ської діяльності. Зміст аналізу полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства тощо. Основними джерелами для проведення аналізу є звітні форми та розшифровки окремих рахунків. Передусім необхідно звернути увагу на зміну валюти (підсумку) ба­лансу. Зростання валюти балансу є позитивним показником, але у випа­дках, коли це зростання відбувається не за рахунок збільшення боргових зобов'язань, а внаслідок збільшення власного капіталу. Зменшення ва­люти балансу сповіщає про звуження діяльності підприємства. В дано­му випадку необхідно детально розглянути кожну причину звуження діяльності підприємства. Негативним явищем в балансі є зростання де­біторської та кредиторської заборгованості звітного періоду.

Для оцінки фінансового стану фірми необхідно знати, яким чином формуються її активи: за рахунок власних коштів чи за рахунок зовніш­ніх зобов'язань. Тому важливою аналітичною характеристикою фірми є її фінансова незалежність від зовнішніх позичкових джерел. Така неза­лежність характеризується коефіцієнтом фінансової незалежності (авто­номності) Кф.н., який визначається відношенням суми власних коштів підприємства до підсумку балансу:

Кф.н =

Де р.380ф.№1 – “Всього за розділом І” – Власний капітал;

р.430ф.№1 – “Всього за розділом ІІ” – Забезпечення наступних

витрат і платежів;

р.

630ф.№1 – “Доходи майбутніх періодів”;

р. 640ф.№1 – “Баланс”.

Оскільки коефіцієнт фінансової незалежності характеризує незалеж­ність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, то чим вище значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан. Вважається, що загальна сума зобов'язань не повинна перевищувати суми власних коштів. Тобто значення коефіцієнта фінансової незалежності не пови­нно бути менше ніж 0,5.

Важливим показником при аналізі фінансового стану є платоспромо­жність підприємства, яку визначають озрахункам коефіцієнтів ліквід­ності. Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко мобілі­зувати активи для погашення своїх зобов'язань.

Всі активи підприємства мають різну ліквідність - здатність швидко перетворюватись на грошові засоби.

Найбільш ліквідними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська заборгованість. До високоліквідних активів відносять також цінні папери, що належать до поточних фінансових інве­стицій. Менш ліквідними активами є товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво.

Враховуючи рівень ліквідності активів, виділяють такі види плато­спроможності:

1) грошову;

2) розрахункову;

3) фінансову.

Коефіцієнт грошової платоспроможності Кгп (коефіцієнт абсолют­ної ліквідності) визначається відношенням суми залишків грошових ко­штів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань:

К г.п. =

*По рядку 630 пасиву балансу “Доходи майбутніх періодів* включа­ється сума, яка стосується періодів, що не перевищують 12 календар­них місяців з дати складання балансу.

Значення цього коефіцієнта повинно бути в межах 0,2-0,35. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності Крп (проміжний кое­фіцієнт ліквідності) визначається відношенням суми залишків грошових інвестицій, дебіторської заборгованості, товарів та готової продукції до поточної кредиторської заборгованості:

К р.п.

=

Де, р.220ф.№1 – “Поточні фінансові інвестиції”;

р.230ф.№1 – “Грошові кошти та їх еквіваленти в національній

валюті”

р.240ф.№1 – “Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземінй валюті”

р.620ф.№1 – “Всього за розділом ІY” - Поточні зобов’язання

До чисельника та знаменника можуть бути включені відповідно ви­трати та доходи майбутніх періодів, які не перевищують 12 календарних місяців з дати балансу.

Даний показник повинен бути вище від попереднього.

Коефіцієнт ліквідності платоспроможності (Клп) визначається від­ношенням загальної суми оборотних активів та витрат майбутніх пері­одів до загальної суми зобов'язань та доходів майбутніх періодів.

К л.п. =

Де, р.260ф.№1 – “Всього за розділом ІІ” – Оборотні активи

р.270ф.№1 – “Витрати майбутніх періодів”

р.480ф.№1 – “Усього за розділом ІІІ” - Оборотні активи

р.620ф.№1 – “Всього за розділом ІV” – Поточні зобов’язання

р.630ф.№1 – “Доходи майбутніх періодів”

Цей показник характеризує здатність підприємства погасити всі свої зобов’язання і повинен перевищувати 1.

Досить поширеним є середній коефіцієнт ліквідності (Клікв (сер)) та коефіцієнт критичної ліквідності (Клікв (іял)). Перший з них не враховує рівнів ліквідності активів і тому буде не завжди правдивим, оскільки запаси і продукція на стадії незавершеного виробництва не скоро пере­творюються на гроші. Тому реальнішим є коефіцієнт критичної ліквід­ності.

К лікв.(сер.) =

Де, р.260ф.№1 – “Всього за розділом ІІ” – Оборотні активи

р.620ф.№1 – “Всього за розділом ІY” – Поточні зобов’язання

К лікв.(іял.) =

Де, р.260ф.№1 – “Всього за розділом ІІ” – Оборотні активи

р.100ф.№1 – “Виробничі запаси”

р.110ф.№1 – “Тварини на вирощуванні і відгодівлі”

р.120ф.№1 – “Незавершене виробництво”

р.620ф.№1 – “Всього за розділом ІY” – Поточні зобов’язання

Теоретично оправдано, коли Клікв ( іял ) дорівнює 1, але в дійсності тако­го досягти важко. Тому цілком достатньо для Клікв (іял) значення 0,8-0,9.

Рекомендується розраховувати коефіцієнт ліквідності на початок і на кінець звітного періоду та порівнювати їх між собою. Зменшення зна­чення показників порівняно з попередньою звітною датою свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Для детальнішого аналізу фінансового стану необхідно розрахувати показники оборотності запасів, дебіторської заборгованості, прибутковості тощо. Це вимагає залучення даних не лише балансу, а й інших форм звітності.

Коефіцієнт оборотності запасів (Ко.з.) визначається відношенням ви­ручки від реалізації без врахування непрямих податків до середньої суми іяльності оборотних активів:

К о.з. =

Де, р.035ф.№2 – “Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)”

Середній залишок іяльності оборотних активів визначається як се­редньоарифметична величина залишків по рядках 100, 110, 120, 130, 140, 150 балансу підприємства (ф.№1) на початок і на кінець звітного пері­оду.

Даний показник не має оптимального значення і тому його слід порі­внювати із іяльностіузевим показником.

Для внутрішнього використання цей показник рекомендується ви­значати іншим шляхом: замість величини виручки від реалізації вико­ристати собівартість реалізованої продукції.

К о.з. =

Де, р.040ф.№2 – “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,

послуг)”

Таке значення непридатне для порівняння із іяльностіузевим, але може подати інформацію про середню норму запасів у днях. Для цього необхідно кількість місяців у календарному році (звітному періоді) роз­ділити на коефіцієнт оборотності запасів, визначений з використанням собівартості реалізованої продукції.

Оборотність дебіторської заборгованості визначається відношенням доходів від продажу (без ПДВ і акцизів) до середньої величини дебітор­іяль заборгованості, визначеної як середньоарифметична величина між сальдо на початок і на кінець звітного періоду.

О д.з. =

Де, р.035ф.№2 – “Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)”

р.160ф.№1 – “Чиста реалізаційна вартість” – іяльності

заборгованість за товари, роботи, послуги

Цей показник показує, скільки разів за звітний період обертаються кошти, вкладені у розрахунки і визначає ефективність кредитного конт­ролю, оскільки, надаючи товар іншим суб’єктам з відстрочкою платежу, підприємство фактично їх кредитує. Тривалість оборотів дебіторської заборгованості (термін кредиту покупцям – Тк.п.) можна визначити, скориставшись зворотною формулою, а саме:

Т к.п. =

х число іяльності днів у звітному періоді = число днів.

В результаті визначається середній термін (в днях), через який надій­де оплата за відвантажені товари.

Показники прибутковості (рентабельності) показують, наскільки ефе­іяльно використовувались всі ресурси, які забезпечили отримання фір­мою прибутку.

Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостат­ність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які вплива­ють на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську дія­льність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибу­ток співвідноситься з чинниками, які мають найбільший вплив на його отримання. До таких чинників належать інвестиції, активи, витрати.

Відношення прибутку до власного капіталу характеризує прибутко­вість власного капіталу (рентабельність інвестицій):

Коефіцієнт прибутковості

власного капіталу

=

Середній розмір власного капіталу визначається як середньоарифме­тичне значення статутного капіталу (р.ЗОО ф.№1), пайового капіталу (р.310 ф№1), додаткового вкладеного капіталу (р.320 ф.№1), іншого до­даткового капіталу (р.ЗЗО ф.№1), резервного капіталу (р.340 ф.№1), не­розподіленого прибутку (р.350ф.№1), нарахованих учасниками дивіден­дів (р.590 ф.№1) на початок та кінець звітного періоду.

Вимірювачем ефективності використання всіх активів підприємства (рентабельність виробництва) є співвідношенням чистого прибутку і се­редньої суми активів:

Коефіцієнт прибутковості

активів

=

Де, р.220ф.№2 – “Чистий прибуток”

р.280.ф.№1 – “Баланс”

Цей показник показує, скільки прибутку приносить кожна гривня, вкладена в актив.

Рентабельність продукції визначається відношенням величини при­бутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції

Рентабельність продукції = Де, р.100.ф.№2 – “Прибуток” – Фінансові результати від операційної

іяльності;

р.040ф.№2 – “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,

послуг)”

Цей показник дозволяє визначити відносну величину прибутку, одержаного на кожну гривню, що була вкладена у виробництво кінцевого продукту. Рентабельність реалізації визначається співвідношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації (без ПДВ і акцизів). Можливий також розрахунок показників рентабельності окремих видів продукції, виробничих фондів тощо.

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 12.2. Контроль і ревізія фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства:

 1. ЗМІСТ
 2. 1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції
 3. ЛЕКЦІЯ 6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 4. 6.1. Контроль і ревізія грошових коштів в касі
 5. 6.1.3. Документальний контроль і ревізія касових операцій
 6. 6.2. Контроль і ревізія грошових коштів на рахунках в банках
 7. 7.5. Контроль і ревізія правильності нарахування амортизації основних засобів
 8. 7.5. Контроль і ревізія ремонту основних засобів
 9. 7.6. Контроль і ревізія операцій з нематеріальними активами
 10. ЛЕКЦІЯ 8 . ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
 11. 8.6. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів
 12. ЛЕКЦІЯ 9. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ, СОБІВАРТІСТЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
 13. 9.2. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями
 14. 10.3. Контроль і ревізія розрахунків із постачальниками і покупцями