<<
>>

11.1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю

В умовах ринкових відносин виникає необхідність у радикальних змінах організації та стимулюванні праці. Найбільш адекватною для ринкових умов є організація та оплата праці на основі передової технології, що дає можливість підвищувати продуктивність праці.

Об’єктивною основою розвитку сучасних форм оплати праці є тенденція забезпечення повної самостійності підприємств У питаннях найму та оплати праці, розмежування сфери державного і договірного регулювання цих відносин на підприємствах незалежно від форм власності.

На сьогодні форму і систему оплати праці вибирає керівник підприємства. Він же встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок.

Після скасування обмеження фонду споживання держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На підприємствах може також застосовуватись оплата праці за трудовими угодами і контрактами.

Трудова угода укладається між підприємством і працівником, який залучається зі сторони для виконання конкретної роботи, яку неможливо виконати силами підприємства або на договірних умовах з іншими підприємствами і організаціями.

У сучасних умовах досить широко застосовується оплата праці за контрактом, що дає можливість забезпечувати нормальні взаємовідносини двох контрагентів контракту. Ця форма ґрунтується на домовленості сторін і пов’язується з виконанням умов контракту. При прийомі на роботу за контрактом власник підприємства чи уповноважений ним орган зі згоди працівника може встановлювати такі умови праці, які визначені в колективній угоді.

Головними складовими елементами контракту є:

– строк його дії;

– права, обов’язки та відповідальність сторін;

– умови оплати та організації праці;

– підстави припинення та розірвання контракту;

– соціально-побутові та інші умови, що необхідні для виконання сторонами своїх обов’язків.

При оплаті праці за контрактом доцільно передбачати постійні і додаткові реквізити. Постійна частина заробітної плати залежить від характеру виконаної роботи і визначається сторонами в індивідуальному порядку. Змінна частина залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства, що підвищує зацікавленість працівника в результатах своєї праці.

Контрактна форма наймання та оплати праці є загальноприйнятою в міжнародній практиці, її впровадження в роботу забезпечує проведення ефективної кадрової політики, а також запровадження нової системи матеріального стимулювання працівників.

Впровадження нової технології процесу оплати праці підвищує продуктивність праці лише тоді, коли застосовуються прогресивні норми і нормативи, форми і системи оплати праці.

Під час контролю вивчають і досліджують форму і систему організації оплати праці, тому що в умовах ринкової економіки система оплати праці залежить не тільки від результатів роботи працівників підприємства, але й від ефективності діяльності його виробничих підрозділів.

У нових умовах ринкової економіки значно змінилися процедури контролю і ревізії. На сьогодні фонд оплати праці і трудові ресурси не є плановими, кожне підприємство самостійно визначає кількісний склад та суму витрат на оплату праці. Але при цьому обов’язково враховують можливості підприємства у виділенні певної суми коштів на оплату праці. В обліку ці витрати відображаються на рахунку 81 “Витрати на оплату праці”.

У сучасних умовах поряд із ревізією значну роль відіграє внутрішній контроль із боку керівників підприємств і бухгалтерської служби. Ці працівники повинні здійснювати оперативний контроль за використанням трудових ресурсів і фондів оплати праці з метою ефективного використання цих витрат.

У системі контролю важливою його формою є ревізія операцій з оплати праці. Завданням ревізії є активізація господарського механізму, яка націлена на раціональне використання трудових ресурсів та правильне визначення розподільчих функцій за розмірами трудових витрат.

Ревізію операцій щодо оплати праці доцільно здійснювати в такому порядку: перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, розцінок, ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, перевірка документального обґрунтування і обліку за заробітною платою та витрат, пов’язаних з оплатою праці.

Модель контролю і ревізії операцій щодо оплати праці наведено на рисунку 12.1. У цьому стандарті визначені об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю і ревізії операцій щодо оплати праці.

Рис. 11.1. Модель контролю і ревізії щодо оплати праці

Під час ревізії особливе значення має використання фактографічної інформації, що наведена в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1.

Фактографічна інформація, що використовується під час контролю трудових ресурсів і ревізії операцій щодо оплати праці

№п/п Назва документа Зміст інформації Використання ін­формації в контрольно-ревізійному процесі
1. Наказ (розпорядження ) про прийняття на ро­боту Порядок зарахування на роботу постійних, тим­часових, сезонних пра­цівників Контроль приймання працівників на роботу , дотримання трудово­го законодавства
2. Особова картка Професійна і соціальна характеристика праців­ника Перевірка якісних по­казників працівників
3. Наказ (розпорядження ) про перевід на іншу роботу Порядок переміщення робітників у межах під­приємства Перевірка дотриман­ня трудового законо­давства
4. Наказ про надання відпустки Облік використання відпусток працівниками Те ж саме
5. Наказ (розпорядження ) про припинення тру­дового договору Порядок припинення трудових відносин із працівниками Перевірка дотриман­ня трудового законо­давства
6.
Табель обліку вико­ристання робочого часу і розрахунків за­робітної плати Щоденний облік ви­користання робочого часу Контроль викорис­тання робочого часу
7. Розрахунково-платіж­на відомість Порядок нарахування і видачі заробітної плати працівникам Контроль оплати пра­ці
8. Особові рахунки працівників Облік заробітної плати працівника за весь пе­ріод роботи на даному підприємстві Контроль обліку пра­ці й її оплати
9. Наряди на виконання робіт і їх оплату Облік виконання робіт і їх оплата Контроль виконання робіт і їх оплата
10. Маршрутні картки (листи), що затверд­жені відповідними органами Те ж саме Те ж саме
11. Відомості (машино­грами) аналітичного і синтетичного обліку за рахунками 66 “Роз­рахунки з оплати праці ” Облік заробітної пла­ти (оплати праці) і розра­хунків з робітниками і службовцями Контроль використан­ня заробітної плати (оплати праці) і роз­рахунків із робітника­ми і службовцями

У таблиці конкретизується облікова, позаоблікова інформація, що підлягає перевірці під час ревізії, розкривається її зміст та визначається використання в контрольно-ревізійному процесі.

Під час ревізії важливо обґрунтувати операції щодо оплати праці відповідними законодавчими актами та діючими нормативами, що наведені в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2.

Законодавча і нормативна інформація, що використовується під час контролю і ревізії трудових ресурсів і заробітної плати

№ п/п Джерела інформації Зміст інформації Використання інфор­мації при проведенні контролю і ревізії на підприємстві
1. Введення нових тариф­них ставок і посадових окладів працівників відповідно до постано­ви Кабінету Міністрів України Порядок введення нових тарифних ста­вок і посадових окла­дів Перевірка правильності застосування діючих форм і системи оплати праці
2.
Інформація про поря­док витрачання коштів на оплату праці праців­ників нештатного скла­ду відповідно до вка­зівок Мінфіну України Оплата робіт, які ви­конані працівниками нештатного складу Дотримання норматив­них актів при оплаті ро­біт, виконаних праців­никами нештатного складу
3. Основні положення щодо обліку заробітної плати Методика обліку за­робітної плати Вивчення під час конт­ролю стану обліку заро­бітної плати
4. Порядок отримання і використання коштів на оплату праці Виплати коштів пра­цівникам Правильність нараху­вання і витрачання кош­тів на оплату праці
5. Типові правила внут­рішнього трудового розпорядку для праців­ників і службовців Тривалість роботи дня (зміни), використання робочого часу Виконання правил внут­рішнього розпорядку
6. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Затверджений від 16 липня 1999р. № 996-XIV.

План рахунків бухгал­терського обліку акти­вів, капіталу, зобов’я­зань і господарських операцій підприємств і організацій

Обґрунтовує правові засади ведення бух­галтерського обліку та фінансової звітності.

Встановлює план рахунків бухгалтер­ського обліку

Для контролю обґрунто­ваності ведення бухгал­терського обліку щодо оплати праці.

Для перевірки правиль­ності відображення опе­рацій щодо оплати праці на рахунках бухгалтер­ського обліку

7. Інструкція про застосу­вання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо­бов’язань і господар­ських операцій підпри­ємств і організацій Встановлює призна­чення і порядок ве­дення рахунків бух­галтерського обліку Контроль дотримання порядку ведення обліку розрахунків щодо опла­ти праці

У наведених таблицях обґрунтовується фактографічна (облікова) і нормативно-законодавча інформація, яка використовується під час ревізії. Фактографічна (облікова) інформація є джерелом для контролю операцій щодо оплати праці, а нормативно-законодавчу інформацію ревізор використовує для того, щоб обґрунтувати законність операцій, пов’язаних з нарахуванням, документальним забезпеченням і обліком цих операцій.

Використовуючи фактографічну (облікову) інформацію щодо оплати праці для виконання процедур її контролю, ревізор повинен дотримуватись певної послідовності перевірки цієї інформації, що наведена на рисунку 11.2.

Рис. 11.2. Послідовність контролю операцій з оплати праці

<< | >>
Источник: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Контроль і ревізія» ТЕРНОПІЛЬ - 2010. 2010

Еще по теме 11.1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю:

 1. 10. Послідовність ревізійного процесу, його планування та процедура здійснення
 2. 15. Завдання, джерела ревізії касових операцій
 3. 18. Завдання, джерела ревізії банківських операцій
 4. 25. Завдання, джерела ревізії розрахунків з постачальниками
 5. 29. Завдання, джерела і послідовність розр з оплати праці
 6. 31. Завдання, джерела ревізії ОЗ
 7. 42. Завдання,джерела ревізії витрат на виробництво і собівартість продукції
 8. 49. Завдання, джерела ревізії власного капіталу та забезпечення зобов'язань
 9. 51. Послідовність ревізії стану обліку і звітності
 10. ЗМІСТ
 11. 1.4. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій
 12. 2.4. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу
 13. ЛЕКЦІЯ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ І ПОСЛІДОВНІСТЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ
 14. 6.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі
 15. 7.2. Перевірка стану збереження основних засобів
 16. 8.1. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 17. 9.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії