<<
>>

2.6.1 Контроль рекламної діяльності

Контроль являє собою невід'ємний елемент будь-якого управлінського процесу. Якщо сформулювати проблему в найбільш загальному вигляді, то метою контролю є визначення ступеня відповідності фактично досягнутих організацією результатів тим завданням, які були розроблені на етапі планування.

Процес контролю складається з таких основних елементів.

1. Встановлення стандартів або конкретних контрольних показників.

2. Вимір фактично досягнутих результатів, опис сформованої ситуації.

3. Аналіз сформованої ситуації, з'ясування найважливіших причин, факторів.

4. Розробка коригувальних заходів з метою підвищення ефективності роботи системи, якщо досягнуті результати відрізняються від установлених стандартів і поставлених цілей.

Контроль рекламної діяльності фірми повинен розглядатися тільки в системі контролю діяльності фірми в сфері маркетингу.

Специфічними цілями контролю рекламної діяльності є:

- забезпечення відповідності головних напрямів рекламної діяльності цілям маркетингової й комунікаційної політики фірми;

- визначення ефекту, конкретного результату рекламної діяльності;

- забезпечення максимальної ефективності реклами (у найповнішому розумінні: від вибору найбільш ефективних варіантів рекламного звернення, засобів реклами й рекламоносіїв до вироблення цілей рекламної політики);

- визначення ефективності витрат фінансових ресурсів на рекламу;

- забезпечення відповідності форми й змісту реклами вимогам державного регулювання й морально-етичних норм суспільства й т. ін.

На рівні рекламної служби фірми контролюється, як правило, вирішення завдань тактики рекламної діяльності фірми. Тактичний контроль спрямований на визначення оптимальних варіантів рекламних звернень, засобів їх розповсюдження, каналів комунікацій і рекламних носіїв. Вирішення цих завдань звичайно передує рекламній кампанії. Інструментом попереднього контролю елементів рекламної кампанії виступає попереднє тестування.

Ще одним напрямом тактичного контролю рекламної діяльності фірми є визначення ефективності конкретних рекламних кампаній після їх проведення.

<< | >>
Источник: О.Ю. Древаль. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ,2010. – 91 с.. 2010

Еще по теме 2.6.1 Контроль рекламної діяльності:

 1. Рекламное дело
 2. Тема 10. «Контроль рекламной деятельности и оценка ее эффективности»
 3. 10.1. Понятие, уровни и виды контроля рекламной деятельности
 4. Зміст
 5. Розділ 1 ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. 1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту
 7. 1.1.3 Рекламна діяльність та її учасники
 8. 1.2 Регулювання рекламної діяльності
 9. 1.2.1 Міжнародний кодекс рекламної практики Міжнародної торговельної палати
 10. 1.2.2 Регулювання рекламної діяльності в Україні
 11. 2.1 Планування рекламної діяльності
 12. 2.1.1 Фактори, що визначають рекламну діяльність
 13. 2.1.2 Сутність і цілі планування
 14. 2.1.5 Рекламне планування
 15. 2.2 Організація рекламної діяльності на підприємстві
 16. 2.2.2 Організація рекламної служби на великих підприємствах
 17. 2.3.1 Роль та функції рекламних агентств