<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 08.12.2004 р., ВВР, 2005, № 2, ст.

44). – Х.: Фоліо, 2006. – 158 с.

2. Про затвердження Положення про місцеву міліцію: постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1013 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 32. – Ст. 31.

3. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

4. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=810%2F98. – Заголовок з екрану.

5. Концепція програми “Народ і міліція — партнери”. – К.: МВС України, 1999. – 147 с.

6. Концепція розвитку системи Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.1996 р. № 456 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=456-96-%EF. – Заголовок з екрану.

7. Програма формування позитивного іміджу міліції України на 2003-2007 рр.-Режим доступу: http://www.cripo.com.ua/doci_imiges/MVD_programm

a.doc. – Заголовок з екрану.

8. Концепція реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: рішення розширеного засідання колегії МВС України від 12.10.2007 р. – К.: МВС України, 2007. – 29 с.

9. Кунєв Ю.Д. Основні аспекти організуючого впливу принципів державного управління на цілі органів внутрішніх справ // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – Спец. випуск. – С. 255-263.

10. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х.: Основа, 1996. – 398 с.

11. Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Організаційні засади регулювання управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України: Навч.-метод.

посіб. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 248 с.

12. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За заг.ред. Ю.Ф. Кравченка. – К.:НАВСУ, 1999. – 702 с.

13. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ // Право України. – 2005. – № 8. – С. 79-82.

14. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи): Автореф. дис. … доктора юрид. наук / Національний ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 39 с.

15. Пєтков С.В. Можливість використання алгоритмів в реалізації стратегій ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 60-62.

16. Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України (теоретичні та прикладні аспекти): (Монографія) / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Х.: Національний ун-т внутр. справ, 1999. – 287 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-285.

17. Бандурка О.М., Соболєв В.О. Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: Підручник. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2000. – 480 с.

18. Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (організаційно-правовий аспект): (Монографія). – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 236 с.

19. Назар Ю.С. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2007. – 20 с.

20. Солоненко О.М. Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 19 с.

21. Головін А.П. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України.

– К., 2004. – 20 с.

22. Доценко О.С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2003. – 19 с.

23. Фелик В.І. Реформування служб органів внутрішніх справ, що здійснюють адміністративну діяльність: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 17 с.

24. Кідрук Ю.В. Проблеми створення і діяльності місцевої міліції в Україні (адміністративно-правові та організаційні аспекти): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Укр. акад. внутр. справ. – К., 1995. – 22 с.

25. Сесемко К.В. Проблеми створення і діяльності муніципальної міліції в Україні (адміністративно-правові та організаційні аспекти): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2003. – 19 с.

26. Сергєєв А.В. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2004. – 20 с.

27. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України: наказ МВС України від 28.07.1994 р. № 404. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0213-94. – Заголовок з екрану.

28. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 20.10.2003 р. № 1212. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1031-03. – Заголовок з екрану.

29. Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України: наказ МВС України від 13.11.2006 р. № 1111 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 49. – Ст. 3276.

30. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 13.07.1996 р. № 384. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0434-96. – Заголовок з екрану.

31.

Про затвердження Положення про громадського помічника дільничного інспектора міліції в сільській місцевості МВС України: наказ МВС України вiд 25.07.2005 р. № 595. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0865-05. – Заголовок з екрану.

32. Про заходи щодо подальшого вдосконалення діяльності чергової служби органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 18.08.1992 р. № 485. – К.: МВС України, 1993.

33. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України МВС України: наказ МВС України № 1155 вiд 04.10.2003 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0259-04. – Заголовок з екрану.

34. Про заходи щодо подальшого вдосконалення охорони громадського порядку і безпеки громадян: наказ МВС України від 11.04.2005 р. № 231. – К.: МВС України, 2005.

35. Про організацію спільного патрулювання співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України: наказ МВС України та Міноборони України вiд 26.09.1994 р. № 428/220. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0254-94. – Заголовок з екрану.

36. Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції: наказ МВС України від 28.02.2006 р. № 214. – К.: МВС України, 2006.

37. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: наказ МВС України вiд 14.04.2004 р. № 400. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0571-04. – Заголовок з екрану.

38. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України вiд 10.10.2004 р. № 1177. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1361-04.

– Заголовок з екрану.

39. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ МВС України вiд 22.02.2001 р. № 185. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0272-01. – Заголовок з екрану.

40. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.) / Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. та ін. – Дрогобич: Добре серце, 1995. – 68 с.

41. Полубинский В.И. Из истории советской милиции. – М.: Знание, 1987. – 64 с.

42. Кравченко Ю.Ф. Міліція України. – К.: Ґенеза, 1999. – 432 с.

43. История советской милиции / Под ред. П.П. Михайленко: в 2 т. – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – Т. 1. – 346 c.

44. Вишневский А.Ф. Становление организационных форм защиты общественного порядка после победы Октября // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

45. Черячукин В.Г., Федосеев С.П. Участие Советской милиции в формировании системы профилактики правонарушений в первые годы НЭПа (1921-1925 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

46. Арифджанов Э.К., Шабанов В.В. Некоторые проблемы истории политических органов милиции (1921-1941 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

47. Конституція УРСР // Вісті ЦВК УРСР. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html. – Заголовок з екрану.

48. Билас И.Г. Органы советской милиции западных областей Украинской ССР в 1939-1945 гг. Организационно-правовые аспекты становления и деятельности. – Львов: Изд. Львовского ун-та, 1987. – 369 с.

49. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: Соціально-політичний та історико-правовий аналіз. – К.: Либідь – Військо України, 1994.– Кн. 2. – 686 с.

50.

Поліковський М.Ф. Міліція західних областей України в 1945-1950 рр. (політико-правовий аналіз діяльності): Автореф. дис ... канд.юрид.наук / Ун-т внутр. справ України. – Х., 1995. – 21 с.

51. Тимченко А.П. Правовые основы организации и деятельности милиции Украины 1917-1941 гг.: Учеб. пособ. – Луганск: РИО ЛИВД, 1998. – 86 с.

52. Шилингов В.С. Гуманистические основы деятельности милиции: Автореф. дисс ... канд.юрид.наук / АН Украины. – К., 1992. – 20 с.

53. Павленко В.Л. Восстановление органов милиции на освобождённой территории Советской Украины в годы Великой Отечественной Войны (1943-1945 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

54. Ильинский Н.И. Восстановление демократических принципов в организации и деятельности милиции (1953-1960 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

55. Фролова И.В. Взаимодействие милиции с общественными организациями по профилактике правонарушений (1971-1975 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

56. Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.06.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – № 24. – Ст. 309.

57. О специальных званиях рядового и начальнического состава органов внутренних дел: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.10.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – № 43. – Ст. 603.

58. Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР “Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью”: Закон СССР от 19.07.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – № 30. – Ст. 398.

59. Про Положення про громадські пункти охорони порядку: Указ Президії УРСР від 24.07.1980 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1980. – № 32. – Ст. 597.

60. О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР об охране общественного порядка: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.06.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1981. – № 10. – Ст. 232.

61. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР Указ Президії УРСР від 15.10.1982 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1982. – № 42. – Ст. 793.

62. Про внесення деяких доповнень до Указу Президії Верховної Ради СРСР “Про основні обов’язки і права радянської міліції по охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю”: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 07.01.1988 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1988. – № 2. – Ст. 20.

63. Про Положення про адміністративні комісії: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 9.03.1988 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1988. – № 12. – Ст. 318.

64. О советской милиции: Закон СССР от 06.03.1991 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1991. – № 12. – Ст. 319.

65. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

66. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 р. № 1427-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

67. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

68. Статут Київського міського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. – К.: Український центр духовної культури. – 2005. – 20 с.

69. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 3 квітня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.

70. Грищенко М.В. Аналіз правового механізму забезпечення суспільного правопорядку на місцевому рівні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2 (27). – С. 230-233.

71. Про утворення місцевої міліції: Указ Президента України від 22.01.2001 р. № 29/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – Ст. 59.

72. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ: Закон України від 10.01.2002 р. № 2925-III. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2925-14. – Заголовок з екрану.

73. Про внесення змін до деяких законів України: Закон України від 18.09.2003 р. № 1181-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 95.

74. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції: Закон України від 04.03.2004 р. № 1577-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 23. – Ст. 323.

75. Взаємодія міліції та населення: до висновків харківського експерименту. – Х.: НУВС, 2003. – 288 с.

76. Про утворення в місті Києві місцевої міліції: Рішення Київської міської ради від 27.12.2005 р. № 624/3085. – Режим доступу: http://www.kmr.gov.ua/decree.asp?Id=5909. – Заголовок з екрану.

77. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0. – Заголовок з екрану.

78. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30.08.2001 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=749%2F2001. – Заголовок з екрану.

79. Про заходи щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 123-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=123-2002-%F0. – Заголовок з екрану.

80. Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 437-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=437-2001-%F0. – Заголовок з екрану.

81. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15.07.1997 р. № 452/97-ВР. // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 38. – Ст. 249.

82. Європейська Хартія місцевого самоврядування. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/varnaly/008.htm. – Заголовок з екрану.

83. Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування “Європейська хартія місцевого самоврядування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. № 416-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=416-2002-%F0. – Заголовок з екрану.

84. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.07.2001 р. № 2493-III. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14. – Заголовок з екрану.

85. Модельный закон об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: Постановление № 20-11 от 7.12.2002 г. Принят на двадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. – Режим доступу: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=146&nid=1. – Заголовок з екрану.

86. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7.02.2002 р. № 3059-III [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2007. - № 11. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2007). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

87. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8.09.2005 р. № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.

88. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. №1001 [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2007. - № 11. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2007). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

89. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: (Монографія). – К.: МАУП, 2004. – 432 с.: іл. – Бібліогр.: с 373-431.

90. Турута О.В. Органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 169-174.

91. Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської міської ради: ухвала Львівської міської ради від 21.09.2006 р. № 157. – Режим доступу: http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/12440

47CBAE821E1C225723B002F5762?OpenDocument. – Заголовок з екрану.

92. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності у м.Львові на 2007-2008 роки: ухвала Львівської міської ради від 24.05.2007 р. № 855. – Режим доступу: http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/56930AE61F78CDF4C22573B60049CEA5?OpenDocument. – Заголовок з екрану.

93. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Наукова думка, 2007. – 586 с.

94. Денисов С.А. Механизм нейтрализации прав граждан в сфере государственного управления: Сборник научных трудов / Под общ. ред. Н.Ю. Хаманевой. – М., 2004. – 262 с.

95. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 800 с.

96. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади / Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

97. Остапенко О.І., Остапенко Л.О. Адміністративно-правовий захист встановленого порядку в Україні: Навчальний посібник. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 345 с.

98. Россинский Б.В. Административное право. Учебное пособие в схемах. – М.: “Издательство ЭЛИТ”, 2004. – 336 с.

99. Молдован В.В. Основи держави і права. Курс лекцій: Навч. посіб. для юрид. факультетів ВУЗів. – К.: Юмана, 1996. – 176 с.

100. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – 2-ге вид., допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 752 с.

101. Алехин А.П, Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. – М.: ИКД “Зерцало-М”, 2005. – 712 с.

102. Остапенко О.І., Люблін В.Д. Адміністративно-правові відносини в умовах адміністративної реформи в Україні: Навчальний посібник. – Львів: ЛДУВС, 2007. – 119 с.

103. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2002. – 697 с.

104. Дмитриев Ю.А., Евтеева А.А., Петров С.М. Административное право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 1008 с.

105. Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди; Ред. кол.: В.І. Шинкарук (голова ред.кол.), Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. — К.: Абрис, 2002. — 742 с.

106. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова, 1998. – 798 с.

107. Голосніченко І.П. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України. – 2005. – № 5. – С. 24–25.

108. Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред. М.В. Цвітка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 484 с.

109. Иванов Н.Н. Организация нормотворческой деятельности в аппарате МВД, УВД. – М.: Акад. МВД СССР, 1986. – 63 с.

110. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: (Монографія). – Львів: “Атлас”, 2004. – 332 с. – Бібліогр: с. 219-234.

111. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: (Монографія). – К.: Атіка, 2005. – 352 с. – Бібліогр.: с. 321-350.

112. Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в 2-х томах. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т. 1. – 542 с.

113. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юрид. лит., 1966. – 187 с.

114. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – Ірпінь, 1998. – 108 с.

115. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2002. – 728 с.

116. Лихачов С.В., Данильченко Г.А. Актуальні питання організації місцевої міліції у контексті адміністративної реформи в Україні // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – № 3. – С. 105-111.

117. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: (Монографія) / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с. – Бібліогр.: с. 304-334.

118. Black H. Black`s Law Dictionary. – West Publishing Company, Saint Paul, Minnesota, 1990. – 1657 pp.

119. Адміністративна діяльність ОВС: Навч. посіб. /За заг. ред. О.І. Остапенка. - Львів: Львівський ін-т внутр. справ, 2002. –252 с.

120. Зубач А.В., Кокорев А.Н., Русакова Р.А. Основные направления деятельности милиции: Учеб. пособ. – М.: МосУ МВД России, Изд-во “Щит-М”, 2005. – 382 с.

121. Рудік В.М. Міліція громадської безпеки на шляху реформування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2. – С. 130-137.

122. Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформы. – X.: Основа, 1991. – 120 с.

123. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – X.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

124. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел (милиции) по делам об административных правонарушениях: Учеб. пособ. / Под. ред. И.Б. Кардашовой – М.: Изд -во “Щит-М”, 2004. – 162 с.

125. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая: Учеб. / Под ред. А.П. Коренева. – М.: Московский ун-т МВД России, изд. “Щит-М”, 2002. – 309 с.

126. Адміністративне право України. Загальна частина: Навч. посіб. / за ред. О.І. Остапенка – Львів: Львівський ін-т внутр. справ, 1999. – 320 с.

127. Князев В.В., Сазонова Н.И. Полицейские системы зарубежных государств: пособ. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – ч. 3.– 56 с.

128. Зозуля Є.В. Діяльність міліції в Україні в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. XX ст.): Автореф. дис. … канд. істор. наук / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2002. – 20 с.

129. Павленко С.В. Організаційно-правові питання формування та діяльності міліції місцевого самоврядування // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – 2006. – Вип. 33. – С. 464-471.

130. Калаянов Д.П. Проблеми функціонування місцевої міліції в Україні: застосування європейського досвіду // Південноукраїнський правовий часопис. – 2006. – № 2. – С. 126-129.

131. Губанов А.В. Полиция государств Западной Европы: основные черты организации и деятельности: Учеб. пособ. – М.:ВНИИ МВД СССР, 1990. – 64 с.

132. Крылов Б.С. Полиция Великобритании. Основные черты организации и деятельности: Учеб. пособ. – М.: ВШ МВД СССР, 1974. – 48 с.

133. Организация деятельности органов внутренних дел зарубежных стран. Управление полициями буржуазных стран: Учебник / Под. ред. Б.С. Крылова. – М.: Акад. МВД СССР, 1980. – 160 с.

134. Заросило В.О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2002. – 19 с.

135. Коненко С.Я. Реорганізація системи МВС України на сучасному етапі державотворення: (із досвіду реорганізації поліції Німеччини). – К.: Знання України, 2006. – 44 с.

136. Петров В.Є. Становлення місцевої міліції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 2. – С. 117-124.

137. Крылов Б.С. Полиция США. Основные черты организации и деятельности: Учеб. пособ. – М.: ВШ МВД СССР, 1972. – 80 с.

138. Тюріна О.В. Поліція Сполучених Штатів Америки // Міліція України. – 2001. – № 5. – С. 26.

139. Ортинський В.Л., Остапенко О.І., Ряшко О.В. Поліція США: Посіб. – Львів: Львівський ін-т внутр. справ при НАВС України, 2003. – 140 с.

140. Сергєєв А.В. Муніципальна, провінційна та федеральна поліція Канади: компетенція та співвідношення // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. – Х.: Українська академія державного управління при Президентові України (Харківський регіональний інститут), 2003. – № 1 (15). – С. 133-138.

141. Осипов Ю.И. Зарубежный опыт муниципализации полиции // Муниципальная милиция: проблемы организации и правового обеспечения, зарубежный опыт. – М.: Академия МВД СССР, 1991. – 96 с.

142. Реформирование полиции в странах Центральной и Восточной Европы: процесс и прогресс / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек и др; Под ред. М. Капарини, О. Маренина; Пред. А.Н. Ярмыша. – К.: Задруга, 2005. – 296 с.

143. О реорганизации управления муниципальной милиции г. Москвы: постановление Правительства Москвы от 9.10.2001 г. № 906-ПП. – Режим доступу: http://www.inpravo.ru/data/base770/text770v180i226.htm. – Заголовок з екрану.

144. Уільдрікс Н., Ван Реенен П. Діяльність поліції в посткомуністичних суспільствах: насильство у відносинах поліції і громадськості, демократична поліційна модель і права людини / Пер. з англ. – К.: Атіка, 2006. – 248 с.

145. Дэвид А. Дженкс. Чешская полиция: принятие принципов демократии // Реформирование полиции в странах Центральной и Восточной Европы: процесс и прогресс / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек и др; Под ред. М. Капарини, О. Маренина; Пред. АН. Ярмыша. – К.: Задруга, 2005. – 296 с.

146. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посіб. – Х.: Основа, 2003. – 324 с.

147. Модельний закон про поліцію (міліцію): постанова Міжпарламентської Асамблеї держав-участнць СНД № 20-12 від 07.12.2002 р., прийнята на двадцатому пленарному засіданні. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_a06. – Заголовок з екрану.

148. Бандурка О., Скакун О. Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів // Міжнародна поліцейська енциклопедія. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – Т. 1: Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 1232 с.

149. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от 8.05.1979 г. № 690 “Декларация о полиции” (Страсбург): Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М.: СПАРК, 1998. – С. 124-125.

150. Віденська декларація про злочинність і правосуддя: відповіді на виклик XXI століття, прийнята на Десятому Конгресі ООН з питань попередження злочинності та поводженням із правопорушниками. – Відень, 10-17 квітня 2000 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_443. – Заголовок з екрану.

151. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 г. № 34/169. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=23&user=1205404239501683. – Заголовок з екрану.

152. Доненко В.В. Основи стратегії соціальної підтримки поліцейської діяльності: міжнародний досвід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 1 (26). – С. 10-14.

153. Европейский кодекс полицейской этики: Рекомендация Rec. (2001) 10. Комитета министров государствам – членам по Европейскому кодексу полицейской этики (принята Комитетом министров Совета Европы 19.09.2001г. на 765-м заседании Представителей министров). – Режим доступу: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=155&lid=5013&less=

false. –Заголовок з екрану.

154. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади: Автореф. дис. … доктора юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 36 с.

155. Когут Я.М. Місцева міліції в Україні: минуле, сьогодення // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 202-210.

156. Когут Я.М. Імплементація міжнародних стандартів у процес формування органів місцевої міліції в Україні // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Науково-практичний семінар. Львів, 7 грудня 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 220-223.

157. Хилько Ю.Ю. Місце міліції громадської безпеки в системі правоохоронних органів // Право і безпека. – 2005. – № 4’2 – С. 115-118.

158. Пікуля Т.О. Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 18 с.

159. Куліш А.М. Правоохоронні органи України як система // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 302-305.

160. Коптєв П.Б. Проблеми визначення теоретичного поняття “система органів внутрішніх справ”// Право і безпека. – 2005. – № 4’5. – С. 75-77.

161. Про міліцію місцевого самоврядування: проект Закону України від 19.06.2000 р. № 6104 (внесений народними депутатами України: Ю. Кармазіним, І. Пилипчуком та ін.). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=9056. – Заголовок з екрану.

162. Про внесення змін до деяких законів України з питань утворення місцевої міліції: проект Закону України від 25.10.2001 р. № 8217 (внесений Кабінетом Міністрів України). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/z

web_n/webproc4_1?id=&pf3511=11234. – Заголовок з екрану.

163. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення місцевої міліції: проект Закону України від 01.07.2002 р. № 1279 (внесений Кабінетом Міністрів України). – Режим доступу: http://gska2.rada.

gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=12608. – Заголовок з екрану.

164. Про міліцію місцевого значення: проект Закону України від 31.10.2002 р. № 2364 (внесений народними депутатами України: В. Бондаренком, М. Карнаухом, В. Стретовичом, С. Матвієнком). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=13442. – Заголовок з екрану.

165. Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 25.03.2005 р. № 2505-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 662.

166. Про ліквідацію підрозділів організації діяльності місцевої міліції: наказ МВС України від 13.01.2005 р. № 29. – К.:МВС України, 2005.

167. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20.12.2005 р. № 3235-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 9, № 10-11. – Ст. 96.

168. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.2006 р. № 489-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 7-8. – Ст. 66.

169. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів: Закон України від 28.12.2007 р. № 107-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 5-6, № 7-8. – Ст. 78.

170. Про Указ Президента України “Про місцеву міліцію”: рішення правління Асоціації міст України від 14.02.2001 р. – Режим доступу: http://www.auc.rql.net.ua/uk/pravlin/14-02-2001/012.html. – Заголовок з екрану.

171. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: (Монографія). – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 414 с. – Бібліогр.: с. 387-412.

172. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

173. Корнієнко М.В. Структурна реформа МВС: проблеми та перспективи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. –2006. –№ 1. – С. 5-10.

174. Петренко М.Я. Деякі питання організації та діяльності місцевої міліції в Україні // Право і безпека. – 2005. – № 4,1. – С. 89-93.

175. Про міліцію місцевого самоврядування міста: проект Закону України від 06.10.2000 р. № 6104-1 (внесений народними депутатами України: В.Д.Бондаренком, Ю.А.Кармазіним, П.В.Мельником, О.В.Задорожним, І.М.Пилипчуком С.А.Матвієнковим та ін.). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=9121. – Заголовок з екрану.

176. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 512 с.

177. Цвігун Д.П. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України — К., 2002. — 20 с.

178. Клюєв О. Зміст та функції організаторської діяльності у сфері охорони громадського порядку // Право України. – 2005. – № 9. – С. 57-59.

179. Пелих Н.А. Створення місцевої поліції // Міжвузівська науково-практична конференція, 27 липня 2001р. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. – С. 516-519.

180. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-III [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2007. – № 11. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2007). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

181. Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

182. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Концерн “Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. – 272 с.

183. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984. № 8073-X [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. - № 2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2008). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

184. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления: (Монография). – К.: Наук. думка, 1979. – 150 с.

185. Философский энциклопедический словарь / За ред. П.Н. Федосеева, С.М. Ковалева. – М.: Советская Энциклопедия, 1980. – 672 с.

186. Лукашев Е.А. Правовой статус и структура // Общая теория прав человека / рук. авт. колл. и отв. ред. Е.А. Лукашев. – М.: НОРМА, 1996. – С. 28-45.

187. Баранник П.Д. Формування управлінських рішень на рівні Управління Міністерства внутрішніх справ України в області: організаційно-правові засади // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2 (27). – С. 27-32.

188. Про положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17.10.2000 р. № 1138/2000. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1138%2F2000. – Заголовок з екрану.

189. Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки МВС України: наказ МВС України від 10.10.2005 р. № 868. – К.: МВС України, 2005.

190. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 341. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341-97-%EF. – Заголовок з екрану.

191. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

192. Кушнір В. Злочин – не провина поліцейського, а сигнал до термінових дій // Іменем Закону. – 2007. – № 37. – С. 14-15.

193. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підруч. / Під заг.ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Українська акад. внутр. справ, 1995. – 177 с.

194. Пєтков С. Наукова організація управлінської праці та раціональне використання керівних кадрів – складові елементи впровадження основ ефективного менеджменту в органи внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 108-111.

195. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. – М.: Политиздат, 1985. – 212 с.

196. Спиркин А.Г. Взаимодействие // БСЭ. – 3 изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 7.

197. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Изд-во “Советская энциклопедия”, 1987. – 1056 с.

198. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

199. Основы управления в органах внутренних дел: Учеб. / Под ред. А.П. Коренева. – М.: МЮИ МВД России, изд-во “Щит–М”, 1999. – 356 с.

200. Социальное управление: Словарь / Под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 208 с.

201. Фещенко Л.О. Координація в правоохоронній діяльності: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 2. – С. 100-105.

202. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 212 с.

203. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Одеська державна юридична академія. – Одеса, 1999. – 18 с.

204. Крусян А.Р. Інформаційно-комунікативні зв’язки в механізмі взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – № 11. – С. 183-186.

205. Бельский К.С. Полицейское право: Лекц. курс / Под ред. А.В. Куракина. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2004. – 816 с.

206. Мальцев В.В. Тенденції розвитку системи оцінки діяльності ОВС: пошук оптимальної моделі // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 426-431.

207. Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в системі Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 12.03.2003 р № 241. – К.: МВС України, 2003.

208. Каткова А.Г. Правові та організаційні аспекти управління слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

209. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран: организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. – М.: МАЭП, 1999. – 288 с.

210. Конопльов В.В. Специфіка управлінських рішень у сучасних умовах адміністративної діяльності ОВС // Право України. – 2006. – № 7. – С. 15-21.

211. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

212. Концепція Національної програми інформатизації // Офіційний вісник України. – 1998. – № 10. – Ст. 376.

213. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навч.-практ. посіб. / Савицький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. – К.: Ред.-вид. відділ МВС України, ТОВ Антекс, 2000. – 144 с.

214. Аеплі П., Боше Ф., Бурду Ж.Л. Звіт про оцінку правоохоронних органів України та процесу їхньої модернізації й реформування (Страсбург). – 2006. – 41 с.

215. Про затвердження Концепції розвитку електрозв’язку МВС України до 2010 року: наказ МВС України від 27.06.2000 р. № 425. – К.: МВС України, 2000.

216. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. № 2594-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005.– № 26.– Ст. 347.

217. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

218. Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій. – К.: КНТ, 2005. – 320 с.

219. Когут Я.М. Правова основа організації та діяльності місцевої міліції в Україні // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. – 2005. – Вип. 2. – С. 37-42.

220. Когут Я.М. Щодо статусу органу місцевої міліції // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2007. – Вип. 1. – С. 41-46.

221. Когут Я.М. Місцева міліція в системі органів внутрішніх справ // Науково-звітна конференція факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів, 16 лютого 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 38-43.

222. Когут Я.М. Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів місцевої міліції // Проблеми підготовки та вдосконалення професійної діяльності працівників міліції громадської безпеки: Міжнародна науково-практична конференція. Івано-Франківськ, 19 травня 2006 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський юридичний інститут МВС України, 2006. – С. 236-240.

223. Ортинський В.Л., Кисіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

224. Манжула А., Янко О. Кадрове забезпечення ОВС на тлі становлення демократичних процесів в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 82-85.

225. Зубач А.В., Кокорев А.Н. Административная деятельность органов внутренних дел в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: МосУ МВД России, изд-во “Щит-М”, 2005. – 354 с.

226. Юнін О.С. Щодо проблем кадрової роботи в органах внутрішніх справ України // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 2. – С. 129-131.

227. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12. – Заголовок з екрану.

228. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР: постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 р. № 114. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=114-91-%EF. – Заголовок з екрану.

229. Венедиктов В.С. Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 151-156.

230. Подорожній Є.Ю. Формування конкурентноспроможного середовища як фактор відбору персоналу для МВС України // Право і безпека. – 2006. – № 5'1. – С. 87-89.

231. Бесчастный В. О роли человеческого фактора в работе с персоналом органов внутренних дел // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 2. – С. 5-10.

232. Курко М.Н. Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 296-300.

233. Государственная служба: теория и организация: Курс лекцій / Под. ред. Н.В. Охотского и В.Г. Игнатова. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1998. – 640 с.

234. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3460-15. – Заголовок з екрану.

235. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 22.03.2005 р. № 181. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0559-05. – Заголовок з екрану.

236. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу: наказ МВС України від 16.03.2007 р. № 81. – К.: МВС України, 2007.

237. Про додаткові заходи щодо дотримання працівниками органів внутрішніх справ принципів законності, забезпечення прав і свобод громадян: Наказ МВС України від 15.05.2007 р. № 157. – К.: МВС України, 2007.

238 Парасюк М.В. Адміністративно-правове регулювання службової дисципліни працівників органів внутрішніх справ: Текст лекцій. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1997. – 96 с.

239. Бородін І.Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: (Монографія). – К.: Алерта, 2007. – 184 с.

240. Колюка М.М. Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2002. – 15 с.

241. Корнієнко М.В. Реформа МВС: функціональний і кадровий аспекти // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. – 2006. – № 2 (27). – С. 3-6.

242. Про затвердження Концепції реформування освіти МВС України та підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 28.10.2007 р. № 411. – К.: МВС України, 2007.

243. Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 25.11.2003 р. № 1444. – К.: МВС України, 2007.

244. Дєдкова В.В. Процес формування правової культури співробітників правоохоронних органів // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2002. –№ 1. – С. 268-269.

245. Соколова Е.Н. Морально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов: педагогический аспект / Под.ред. В.Я. Кикотя. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 159 с.

246. Орлова О.О. Чинники, що впливають на ефективність правовиховної діяльності працівників міліції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2 (27). – С. 110-118.

247. Когут Я.М. Професійна психологічна підготовка працівників ОВС: Конспект лекцій. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 184 с.

248. Бовин Б.Г., Мягких Н.І., Софронов А.Д. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел. – М.: НИЦ ПМО, 1997. – 342 с.

249. Лєбєдєв А.В. Характеристика основних стрес-факторів, що впливають на працівника органів внутрішніх справ у професійній сфері // Права людини в діяльності органів внутрішніх справ: Науково-практична конференція, 11-13 травня 2006 р. Євпаторія – Х.: Вид-во Нац. ун-ту. внутр. справ, 2006. – С. 85-91.

250. Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України Наказ МВС України від 28.07.2004 р. № 842. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1365-04. – Заголовок з екрану.

251. Мельник К.Ю. Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками ОВС своїх посадових обов’язків // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 29. – С. 275-281.

252. Синівська О.Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 19 с.

253. Жданова І. Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 456-462.

254. Токарська А. Подолання проблем негативного стереотипу органів внутрішніх справ через комунікацію // Право України. – 2005. – № 7. – С. 78-80.

255. Матюхіна Н.П. Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 302-305.

256. Олефір В.І. Формування позитивного іміджу співробітника ОВС // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 266-273.

257. Порфімович О.Л. Організаційно-управлінська модель побудови іміджу органів внутрішніх справ України // Держава і право. – 2005. – Вип. 27. – С. 254-260.

258. Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. – 2006. – № 1. – С. 54-57.

259. Герберт А. Саймон. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Пер.з англ. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

260. Юридичний словник. / За ред. Б.М. Бабія, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова. – К.: Гол. ред. Української Радянської енциклопедії АН УРСР, 1974. – 846 с.

261. Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. – М.: Экономика, 1988. – 191 с.

262. Про затвердження Інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 28.07.2004 р. № 842. – Режим доступу: http://uazakon.com/document/fpart66/idx66676.htm. – Заголовок з екрану.

263. Губанов А.В. Полиция Запада: основы деятельности по охране правопорядка: (Монографія). – М.: ВНИИ МВД России, 1993. – 104 с.

264. Ткач Г. Правові обмеження та заборони державних службовців // Вісник Львівського національного університету: Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 223.

265. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. № 2460-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

266. Про політичні партії: Закон України від 5.04.2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

267. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

268. Івченко Ю. Професійне зростання жінок у правоохоронній сфері: проблемні питання // Право України. – 2006. – № 5. – С. 57-61.

269. Грицяк Н. Використання ідей гендерної рівності в системі державного управління // Економічний розвиток і державна політика: практикум / За заг. ред. І.Розпутенка. – К.: К.І.С., 2002. – С. 213-227.

270. Дармограй Н. Культура гендерної рівності в політиці // Зб. наук. праць Української Академії державного управління / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 276-287.

271. Шестаков С.В. Щодо заборон встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 32. – С. 116-121.

272. Михайлов Я.В. Эффективный менеджмент: учебно-практическое пособие для управленческого персонала и лиц изучающих менеджмент. – М.: ГЕЛАН, 2001. – 372 с.

273. Пєтков С. Можливість використання алгоритмів реалізації стратегій ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 60-62.

274. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, Інтелект-Захід, 2002. – 228 с.

275. Новіков В.В. Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 141-144.

276. Денисюк С.Ф. Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України // Право і безпека. – 2005. – № 4’1. – С. 52-55.

277. Братель С. Нормативно-правове регулювання забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції // Право України. – 2005. – № 5. – С. 85-87.

278. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Екс об, 2002. – 384 с.

279. Літинський М.Б. Раціональне використання робочого часу – основний елемент ефективної роботи керівника ОВС України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – № 1. – С. 35-40.

280. Когут Я.М. Деякі аспекти організації управління персоналом місцевої міліції // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 3. – С. 46-52.

281. Когут Я.М. Керівник – менеджер органу місцевої міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2006. – Вип. 3. – С. 120-128.

282. Когут Я.М. Щодо проблеми попередження і протидії корупції в органах місцевого самоврядування та органах місцевої міліції // Актуальні проблеми протидії економічній злочинності тінізації та корупції в умовах формування ринкової економіки в Україні: Науково-практична конференція, 30 вересня 2005 р. Львів, 2005. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – С. 213-215.

<< |
Источник: КОГУТ Ярослав Михайлович. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008. 2008

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. 7.4. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. ВСТУП
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ