<<
>>

2. Класифікація видатків бюджету

Видатки бюджету класифікуються за трьома ознаками: призначенням або функцією, з виконанням якої пов'язані видатки, економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки, а також відомством, яке є головним розпорядником бюджетних коштів.

Відповідно до цього існує три види класифікації видатків:

1) функціональна класифікація видатків (КФК);

2) економічна класифікація видатків (КЕКВ);

3) відомча класифікація видатків (КВК), що дає можливість здійснювати повний економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів.

Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків з низкою підрозділів.

Функціональна класифікація має три рівні деталізації

перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наприклад, державне управління 010000; судова влада - 020000; освіта - 070000; культура і мистецтво - 110000; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство - 160000.

другий рівень - підрозділи, в яких конкретизуються напрямки бюджетних коштів на здійснення функції держави, АКР та місцевого самоврядування в межах відповідних розділів. Наприклад, розділ "Державне управління" - 010000, підрозділ "Функціонування законо­давчої влади" - 010100; функціонування виконавчої влади - 010200; Утримання Президента України та його апарату - 010300; Утримання фінансових і фіскальних органів - 010400.

третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямками діяльності ^головних розпорядників бюджетних коштів у межах відпо­відних підрозділів. Наприклад, розділ "Державне управління" -010000; підрозділ "Утримання фінансових і фіскальних органів" -010400; конкретні напрямки діяльності головних розпорядників кош­тів: Державна податкова адміністрація України - 010401; місцеві державні податкові органи - 040402; митна служба України -040407 і т.д.

Видатки бюджету класифікуються за економічними ознаками. Економічна класифікація видатків визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на:

а) поточні видатки (код 1000) - усі платежі бюджету, що пере­дбачаються на поточні цілі;

б) капітальні видатки (код 2000) - платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаю­ться утримувачам бюджетних коштів з метою придбання ними капі­тальних активів, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням основ­них фондів;

в) нерозподілені видатки (код 3000) - це видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видат­ків Ради Міністрів автономної Республіки Крим, обласних та місце­вих адміністрацій, виконкомів місцевих рад;

г) кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в ре­зультаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб'єктів

господарської діяльності. При застосуванні категорії кредитування обов'язковою умовою є виникнення зобов'язання щодо повернення коштів.

Кожний напрямок має цільове призначення коштів. Наприклад, поточні видатки (1000) за цільовим призначенням спрямовувати: на оплату праці працівників бюджетних установ - 1100; нарахування на заробітну плату - 1120; видатки на відрядження - 1140 і т.д. Капі­тальні видатки (2000): придбання основного капіталу - 2100; капі­тальний ремонт - 2130. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення передбачає кредитування (мінус погашення) органів дер­жавного управління інших рівнів, державних підприємств, фінансо­вих установ.

код 4100 - надання внутрішніх кредитів з вирахуванням пога­шення;

код 4120 - повернення внутрішніх кредитів.

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4200) включає кредитування та платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприєм­ствам, приватним особам:

код 4210 - надання зовнішніх кредитів;

код 4220 - повернення зовнішніх кредитів.

Класифікація видатків за відомчою ознакою засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти. Тобто вона містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів. Наприклад, код Міністерства внутрішніх справ - 100, Міністерства вугільної промис­ловості - 110, Міністерства економіки - 120, Міністерства енергетики -130 і т.д.

Відомча класифікація видатків затверджується:

1) для Державного бюджету України - Міністерством фінансів України;

2) для бюджетів самоврядування - міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу.

<< | >>
Источник: Казначейська система України. Лекція. 2017

Еще по теме 2. Класифікація видатків бюджету:

 1. 1.2. Організаційні форми і види фінансово-господарського контролю
 2. 2.2. Ревізія як метод наступного господарського контролю
 3. 2. Передумови і основні етапи створення Державного казначейства України
 4. 4. Організаційна структура Державного казначейства України
 5. План вивчення теми
 6. 1. Характеристика видатків бюджету
 7. 2. Класифікація видатків бюджету
 8. 3. Організація роботи щодо виконання Державного бюджету за видатками
 9. 1. Сутність та функції бюджетного обліку
 10. 7. Складання звітності про виконання Державного бюджету органами Державного казначейства:
 11. Поняття бюджетної класифікації
 12. Бюджет як розпис доходів і видатків
 13. 2.2. Характеристика системи суб’єктів, уповноважених здійснювати податковий контроль
 14. Поняття та структура механізму адміністративно-правового забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України
 15. Завдання, етапи та напрями реформування органів кримінальної юстиції у механізмі правоохоронної діяльності