<<
>>

2. Структура та функції філософського знання.

Структура:

· Онтологія – вчення про буття

· Гносеологія – вчення про пізнання

· Методологія – вчення про методи людської діяльності

· Філософська антропологія – вчення про людину

· Філософська соціологія і філософія історії – вчення про суспільство

· Філософія природознавства, релігії, історії, мистецтва; естетика, етика, історія філософії

Функції філософії:

· Світоглядна – як пробудження людини на пошук цілі життя, свого місця в світі

· Пізнавальна (гносеологічна)

· Логічна (формування культури людського мислення, вироблення критичної неупередженої позиції)

· критична (опозиція філософії до емпіричної дійсності, руйнування звичних стереотипів та забобонів)

· виховна (прищеплює інтерес і смак до самовиховання, сприяє посиленню потягу людини до самовдосконалення)

· Практична, яка реалізується як безпосередня взаємодія людини і природи через наукові спостереження, виміри, експерименти.

Власне ця функція філософії сприяла виділенню з неї і розвитку таких наук як математика, фізика, естетика, етика, релігія, власне філософія. Існує думка серед вчених, що саме філософію можна вважати праматінкою усіх наук.

· Культурологічна

· Гуманістична – шляхом утвердження позитивного сенсу і мети життя, формування гуманістичних цінностей та ідеалів прояснює сутність людини і вказує шляхи становлення особистості

· Прогностична – передбачає загальні тенденції розвитку людини і світу

· Методологічна – координація методів в процесі наукового пізнання:

1. Вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

2. Сукупність прийомів дослідження, які застосовують в певній галузі знань.

Методологія розробляє пізнання людиною світу, розуміння взаємовідносин “людина-світ”.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з філософії. 2017

Еще по теме 2. Структура та функції філософського знання.:

 1. Співвідношення філософських, загальнонаукових і спец-наук. методів.
 2. Основні функції філософії:
 3. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії.
 4. 5. Будова системи філософського знання
 5. 2. Структура та функції філософського знання.
 6. 38. Філософські й культурно-соціальні смисли психоаналізу: на прикладі концепцій З. Фройда, К. -Г. Юнга, А. Адлера.
 7. 47. Структура та функції свідомості.
 8. Структура буття і її категоріальне вираження.
 9. Суспільство як об'єкт філософського аналізу. Соціоцентризм і індивідоцентризм.
 10. 5 Структура філософського знання
 11. 6 Співвідношення філософських і загальнонаукових методів
 12. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорій
 13. 58. Поняття методу та методології
 14. Глобальный проблемы философии. Основные функции философии и стратегемы философии.
 15. 71. Теоретико-методологічні аспекти соціальної філософії (соціальної теорії).
 16. 81. Ідеологія. Соціальні функції і теорії ідеології.
 17. Поняття та сутність речових доказів у цивільному процесі
 18. 2.3.1. С т р у к т у р н о – ф у н к ц і о н а л ь н а х а р а к т е р и с т и к а д і я л ь н о с т і п о в и к о н а н н ю п о к а р а н ь.