<<
>>

9. Права адвоката

До професійних прав адвоката Закон про адвокатуру від­носить: представництво, захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб за їх дорученнями в усіх органах, установах, організаціях; збирання відомостей про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарсь­ких, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення.

Отже, адвокату надано право збирати докази для передачі їх у органи дізнання, слідства, прокуратури, загальні й арбітражні суди.

Перелік прав адвоката при збиранні доказів не є вичерп­ним. Зокрема, він може: запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян — за їх згодою; ознайомлюватися на підприєм­ствах, в установах, організаціях з необхідними для виконання доручення документами, за винятком тих, таємниця яких охо­роняється законом; отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань. Практично це означає можливість одержання від установ, які провадять експе­ртизи (судово-медичні, автотехнічні, бухгалтерські тощо), а також від спеціалістів висновків для судових, слідчих, проку­рорських органів.

Адвокат може застосовувати згідно з чинним законодавством науково-технічні засоби. Йдеться про викори­стання відеомагнітофонів, диктофонів, засобів множення та ін. при вивченні матеріалів справи, збиранні доказів, при допитах, в судових засіданнях, при відтворенні обстановки і обставин події тощо. Слід зазначити, що усе це достатньою мірою законодавче не врегульовано, не передбачений і меха­нізм реалізації. Щоб скористатись цим правом, адвокат має одержати дозвіл відповідної посадової особи (слідчого, проку­рора, судді).

Адвокат має право викладати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги, бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення за сугтю клопотань і скарг, а також виконувати інші дії, передбачені законодавством (ст. 6 Закону про адвокатуру).

Згідно з Законом про адвокатуру адвокати користуються правом на відпустку та на усі види допомоги по державному соціальному страхуванню. Щодо розміру внесків до нього, то вони сплачуються адвокатом як особою, що займається діяль­ністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Конспект лекцій - Адвокатура в Україні.. 2017

Еще по теме 9. Права адвоката:

  1. Собрание (конференция) адвокатов
  2. Права адвоката
  3. Съезд адвокатов РФ
  4. Этические правила поведения адвоката в различных сферах деятельности
  5. Реестр адвокатов
  6. Тема X. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА
  7. Тема XIV. АДВОКАТ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
  8. Лекция 6. Статус адвоката, его приобретение, приостановление, возобновление и прекращение
  9. Лекция 7. Права и обязанности адвоката. Гарантии адвокатской деятельности.
  10. Лекция 8. Профессиональная этика адвокатов. Адвокатская тайна. Дисциплинарное производство в отношении адвокатов