<<
>>

§ 4. Дисциплінарна відповідальність адвоката

Дисциплінарне провадження проти адвокатів здійснюєть­ся дисциплінарною палатою, яка, як вже зазначалося, створю­ється в кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях у складі 9 членів: п'яти адвокатів, двох суддів, по одному представнику від управління юстиції, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських держа­вних адміністрацій, відділення Спілки адвокатів України.

Дисциплінарна палата розглядає скарги громадян, а та­кож окремі ухвали судів і постанови судців, постанови, подан­ня слідчих органів, заяви адвокатських об'єднань, підпри­ємств, установ, організацій на дії адвокатів; вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань справи.

До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: попередження; зупинення на строк до одного року дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також його анулювання. Закон про адвокатуру обмежує випа­дки, коли адвокатська діяльність може бути припинена рішен­ням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, а видане свідоцт­во анульоване. Це може статися лише у випадку засудження адвоката за вчинення злочину (після набрання вироком чин­ності), обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним, втрати громадянства України, грубого порушен­ня вимог Закону про адвокатуру, інших актів законодавства, що регулюють діяльність адвокатури, а також Присяги адвока­та.

При накладенні стягнення враховуються: характер пору­шення та його наслідки, серйозність проступку, особа адвока­та, ступінь його вини. Питання про дисциплінарну відповіда­льність члена адвокатського об'єднання регулюється й стату­том останнього.

Адвокат може бути підданий дисциплінарному стягненню не пізніше одного місяця від дня виявлення проступку. Воно не може бути накладене пізніше шести місяців від дня його вчинення.

89

Право порушити дисциплінарне провадження належить го­лові дисциплінарної палати, який попередньо розглядає матері­али, що стосуються підстав притягнення адвоката до дисциплі­нарної відповідальності, знайомить його з їх змістом і вимагає від нього письмового пояснення. До початку розгляду справи може провадитись додаткова перевірка підстав притягнення, яку голова доручає одному з членів дисциплінарної палати.

Дисциплінарна справа має бути розглянута у місячний строк. Під час її розгляду участь адвоката є обов'язковою. Під час засідання він вправі у будь-який момент заявляти клопо­тання і давати додаткові пояснення. За розсудом дисципліна­рної палати можуть бути заслухані інші особи, запрошені з ініціативи як адвоката, так і палати, оголошені документи, що є в справі, а також додатково подані матеріали.

Рішення виносяться у відсутності адвоката, щодо якого порушено дисциплінарну справу.

Рішення про накладення дисциплінарного стягнення мо­же бути оскаржено протягом трьох місяців до Вищої кваліфі­каційної комісії адвокатури або в судовому порядку.

Якщо адвоката протягом року від дня накладення на нього дисциплінарного стягнення не буде піддано новому, він вважається таким, що не піддавався заходу впливу.

Через шість місяців від дня накладення стягнення дисци­плінарна палата може зняти його достроково при бездоганній поведінці адвоката і сумлінному ставленні до виконання обо­в'язків.

90

Запитання для самоконтролю

1. На яких принципах здійснює свою діяльність адвокатура України?

2. Які існують гарантії адвокатської діяльності?

3. Хто може бути адвокатом?

4. Які повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури і Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури?

5. Які організаційні форми діяльності адвокатури?

6. Які функції виконуються адвокатами?

7. Які професійні і соціальні прававнадано адвокатам?

8. Які обов'язки покладено на адвоката?

9. Що є предметом адвокатської таємниці?

10. Як оплачується праця адвоката?

11. На яких підставах адвокати притягуються до дисциплінар­ної відповідальності?

91

12. Які права має помічник адвоката?

13. Які завдання Спілки адвокатів України?

<< | >>
Источник: Адвокатура України. 2017

Еще по теме § 4. Дисциплінарна відповідальність адвоката:

 1. Тема 1. Інститут адвокатури в Україні
 2. 2.Формування адвокатського корпусу.
 3. 4. Дисциплінарна відповідальність адвокатів.
 4. Основні принципи Кодексу адвокатської етики.
 5. § 2. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 — грудень 1992 pp.)
 6. § 4. Дисциплінарна відповідальність адвоката
 7. Зміст
 8. 39. Дисциплінарна відповідальність адвоката
 9. 43. Правове становище регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури
 10. 2.Формування адвокатського корпусу.
 11. Професійні права і обов'язки адвоката. Види адвокатської діяльності. Адвокатська етика.
 12. 4. Дисциплінарна відповідальність адвокатів.